Календарь событий

Фотогалерея

Новости футбола

Устав

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами членів Громадської неприбуткової організації «Федерація футболу міста Іллічівська»

Протокол № 1 від 10.05.2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ МІСТА ЧОРНОМОРСЬК»

(Нова редакція)

Код ЄДРПОУ 26274404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чорноморськ, 2017 рік

 

Визначення термінів.

При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти таким чином:

  1. ФІФА – Міжнародна Рада футбольних Асоціацій

2.   УЄФА– Рада футбольних Асоціацій Європи

3.   ФФУ – Федерація Футболу України

4.   ФФОО – Федерація футболу Одеської області

5.   ФФЧ – Федерація футболу міста Чорноморськ

 

  1. 1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Федерація футболу міста Чорноморськ» Код ЄДРПОУ 26274404 (надалі Федерація) є незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує фізичних осіб та створена для розвитку і популяризації футболу в місті Чорноморськ Одеської  області, відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про фізичну культуру і спорт».

1.2. Федерація є юридичною особою з усією юридичною правоздатністю, що охоплюється

цим поняттям згідно з чинним цивільним законодавством України, зокрема, може від

свого імені укладати угоди, мати обов’язки, мати самостійний баланс, відкривати

рахунки у банках (у національній грошовій одиниці та іноземній валюті), мати

печатку і штампи зі своїм найменуванням та іншу символіку, зразки яких

затверджуються Виконавчим комітетом та реєструється в установленому порядку.

1.3. Правовою основою діяльності Федерації є Конституція та чинне законодавство

України.

1.4. Федерація визнає цілі та завдання, керується ними в своїй діяльності, зокрема при

розробці регламентуючих документів, інструкцій, положень тощо.

1.5. Для досягнення своїх цілей та виконання завдань, визначених даним Статутом

Федерація має право в установленому порядку:

1.6. Набувати майнові та особисті немайнові права.

1.6.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин. Представляти і захищати свої

законні інтереси (та своїх членів) у державних та громадських органах, організаціях.

1.6.2. Ідейно, організаційно підтримувати інші об’єднання громадян.

1.6.3. Створювати відокремлені підрозділи.

1.6.4. Одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію і

допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

1.6.5. Вносити пропозиції до органів влади і управління з приводу розвитку футболу.

1.6.6. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі.

1.6.7.Створювати відокремлені підрозділи, які необхідні для виконання статутних завдань.

1.6.8. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством для об’єднань такого роду, вчиняти інші дії не заборонені законодавством.

1.7. Повне найменування Федерації – Громадська організація «Федерація футболу міста Чорноморськ». Російською мовою: «ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ЧЕРНОМОРСК» та англійською мовою «Football Federation of Chernomorsk»

1.9. Скорочене найменування Федерації – ГО «ФФЧ».

1.8. Місце знаходження керівних органів Федерації: 68003, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. № 48/68-Н.

 

  1. 2. Мета і завдання

2.1. Федерація діє з метою сприяння розвитку та популяризації футболу, зростання його рівня і масовості, гідного представництва в українських футбольних організаціях шляхом

консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у піднесенні футболу, сприяння їх злагодженій взаємодії і співробітництву, демократизації управління футболу, поширення єдиної концептуально-вираженої політики розвитку футболу, дисциплінарної практики, методології гри, пропаганди, відстоювання та захисту інтересів її членів, організації дозвілля та активного відпочинку в місті Чорноморськ.

2.2. Для досягнення вищезазначеної мети Федерація ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. Забезпечувати організацію змагань і турнірів та проводити футбольні першості,

розіграші кубків серед дорослих, дитячо-юнацьких та ветеранських команд.

2.2.2 Сприяти ефективній діяльності членів Федерації з виконання статутних завдань.

Організовувати виконання рішень керівних та виконавчих органів Федерації, висувати

кандидатури на обрання в керівні органи ФФОО та здійснювати делеговані повноваження.

2.2.3 Брати участь у розробці та втіленні програм розвитку футболу, перспективних планів

підготовки змагань, принципів та основних критеріїв формування команд.

2.2.4. Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами Федерації.

2.2.5. Погоджувати та врегульовувати різноманітні підходи членів Федерації до проблем, що відносяться до сфери її діяльності. Запобігати виникненню конфліктів і суперечок між

членами Федерації, а при виникненні – їх вирішувати.

2.2.6. Забезпечувати дотримання всіма членами вимог установчих та регламентуючих

документів Федерації, Правил гри.

2.2.7 Запобігати проявам негативної практики арбітражу в футболі, сприяти його

об’єктивності , неупередженості і високому професіональному рівню.

2.2.8. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодій, в тому числі, не допускати дискримінаційних проявів щодо будь-кого з членів Федерації. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів.

2.2.9. Захищати інтереси членів Федерації у стосунках з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

2.2.10. Надавати правову і соціальну допомогу членам Федерації (клубам, гравцям, тренерам, офіційним особам та іншим фахівцям футболу), проявляти турботу про ветеранів футболу.

2.2.11. Підтримувати зв'язок і співпрацювати з ФФОО . Забезпечувати дотримання Статуту та інших регламентуючих документів ФФОО членами Федерації.

2.2.12. При отриманні відповідних повноважень організовувати обласні та інші турніри на

території міста. Рекомендувати клубні команди до участі в обласних змаганнях.

2.2.13. Організовувати семінари з підготовки арбітрів, делегатів та інших фахівців членів

Федерації.

2.2.14. Сприяти  поширенню інформації про футбол в місті та за його межами ( в т.ч. про

діяльність Федерації) через ЗМІ, організовані конференції, семінари для тренерів, арбітрів,

інших фахівців футболу.

2.2.15. Представляти гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагороди, заохочень та присвоєння почесних звань.

2.2.16. Організовувати виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики,

сувенірної та рекламної продукції.

 

  1. 3. Порядок набуття і припинення членства у Федерації

3.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років та активно сприяють виконанню статутних завдань Федерації.

3.2. Прийом у члени Федерації здійснюється керівними органами Федерації простою

більшістю голосів за письмовою заявою кандидата протягом 5 робочих днів з моменту

подання заяви. Відмова у прийнятті

3.3. Федерація діє на основі індивідуального членства.

3.4. Відповідальність за збереження Бази даних членів організації несуть керівні органи Федерації.

3.5. Припинення членства в Федерації відбуваєтся на підставі:

1) письмової заяви члена, поданої до Виконавчого комітету Федерації;

2) рішення Виконавчого комітету.

Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

Виконавчий комітет приймає рішення про виключення члена Федерації у випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту;

2) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Федерації;

3) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Федерації;

4) неучасті в діяльності Федерації протягом 12 попередніх місяців.

 

  1. 4. Права та обов’язки членів Федерації

4.1. Користуватись правами, які надаються їм цим Статутом, а також регламентами та іншими рішеннями керівних органів Федерації.

4.2. Брати участь в управлінні Федерації через обрані за їх участю керівні органи.

4.3. Брати участь через своїх делегатів в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними до складу керівних органів Федерації.

4.4. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації.

4.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Федерації та її керівних органів. Брати участь у встановленні розмірів членських, заявочних і інших грошових внесків.

4.6. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Федерацією.

4.7. Користуватись підтримкою Федерації в своїй діяльності, що відповідає її статутній меті.

4.8. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав та законних інтересів з боку Федерації.

4.9. У взаємовідносинах з Федерацією розраховувати на ставлення до себе її керівних та

юридичних органів за принципами поваги, чесності, неупередженості і справедливості.

4.10. Вносити питання, пропозиції на включення їх до порядку денного Конференції.

4.11. Користуватись правом виходу із членів Федерації.

4.12. Сприяти розвитку футболу, реалізації політики Федерації в сфері футболу, становленню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють в зазначені сфері.

4.13. Брати безпосередню участь у змаганнях, що проводяться федерацією в порядку, які визначаються регламентуючими документами згідно рішень її керівних органів.

4.14. Співпрацювати з Федерацією з усіх питань щодо організації змагань та футболу взагалі. Підтримувати авторитет і престиж Федерації, не вчиняти дій, які суперечили б її статутним цілям.

4.15. Керуватись у своїй діяльності вимогам Статутів і регламентуючих документів

Федерації, ФФОО та дотримуватись Правил гри, які встановлені УЄФА.

4.16. Виконувати рішення прийнятті керівними органами Федерації в межах їх компетенції.

4.17. Дотримуватись (та включати в свій Статут) принципів поваги, чесності, справедливості, спортивної майстерності та правил чесної гри.

4.18. Забезпечувати дотримання Статуту і регламентуючих документів Федерації та ФФОО всіма особами, що є членами (гравцями, тренерами, іншими фахівцями в сфері футболу) і виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень юридичних органів Федерації, ФФОО.

4.19. Дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань,

передбачених регламентуючими документами Федерації та ФФОО.

4.20 Забезпечувати відповідність своїх установчих та регламентуючих документів вимогам Федерації, повідомляти про зміни в таких документах.

4.21. Сприяти проведенню належного рівня демократичних виборів керівних і виконавчих органів, а також делегатів на Конференцію Федерації.

4.22. Своєчасно сплачувати членські, заявочні та інші грошові обов’язкові внески.

 

  1. 5. Органи управління Федерації, напрямок їх формування і діяльності

Органами управління Федерації є:

- Конференція

- Виконавчий комітет

- Юридичні органи (органи здійснення футбольного правосуддя)

5.1. Конференція є зібранням її членів і вищим керівним органом Федерації.

5.2. Конференція може приймати будь-які рішення стосовно виконання своїх статутних

завдань, мети утворення, життєдіяльності федерації.

5.3. Конференція вважається правомочною якщо в її роботі бере участь більше половини

делегатів. В разі відсутності кворуму Виконком (підготовча комісія) призначає нову дату, час і місце проведення Конференції але не раніше ніж через 14 днів.

5.4. Конференція проводяться не менше одного разу на рік. Виконком не пізніше ніж через один місяць після закінчення сезону (кінцем сезону вважати закінчення останньої офіційної гри будь-якого турніру, організованого Федерацією) встановлює дату проведення Конференції.

5.5. Звітно-виборна Конференція проводиться один раз на п’ять років.

5.6. Позачергова Конференція скликається Виконкомом або на вимогу 1/3 членів Федерації.

5.7. Конференція проводиться щороку для підведення підсумків роботи.

5.8. Дату, час, місце проведення, порядок денний, норми представництва делегатів від членів на Конференцію встановлює Виконавчий комітет не пізніше, ніж за один місяць до їх проведення. Кожен з членів Федерації має право подати свої питання чи пропозиції для їх включення в порядок денний.

5.9. Засідання керівних органів Федерації (Конференції, Виконавчого комітету, юридичного органу) можуть проводитись як за безпосередньої участі Федерації так і за допомогою інтернет-зв'язку із використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн конференції, які дозволять провести ідентифікацію члена Федерації.

5.10. Рішення Виконавчого комітету про скликання Конференції в 15-ти денний термін

направляється членам Федерації.

5.11. Виконавчий комітет не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Конференції

направляє запрошення або повідомляє під розписку членів Федерації для участі у ній.

5.12. На Конференції розглядаються лише ті питання, які включені до порядку денного. В

особливих випадках можуть розглянутись питання, які не включені в порядок денний але за умови якщо його розгляд підтримує не менше 75% присутніх делегатів.

5.13. До відкриття роботи Конференції проводиться реєстрація делегатів (або їх довірених

осіб), при цьому для зручності підрахунку голосів їм бажано видавати мандат учасника.

5.14. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності

Федерації. Виключною компетенцією Конференції є:

5.14.1. Вибори лічильної комісії з числа присутніх делегатів для проведення підрахунку

голосів при голосуваннях на Конференції.

5.14.2. Вибори Секретаря Конференції.

5.14.3. Отримання і розгляд звіту Голови Федерації.

5.14.4. Отримання і розгляд звіту Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації.

5.14.5. Отримання і розгляд звіту Апеляційного комітету Федерації.

5.14.6. Отримання і розгляд звіту Ревізійної комісії Федерації.

5.14.7. Вибори Голови Федерації.

5.14.8. Вибори першого заступника та заступників голови Федерації.

5.14.9. Вибори голови, заступника та членів Контрольно-дисциплінарного комітету

Федерації.

5.14.10. Вибори голови та членів Апеляційного комітету Федерації.

5.14.11. Вибори голови та членів Ревізійної комісії Федерації.

5.14.12. Вибори членів Виконавчого комітету Федерації.

5.14.13. Затвердження Статуту Федерації та внесення доповнень, змін до нього.

5.14.14. Розгляд та приймання рішень щодо пропозицій, поданих членами Федерації.

5.14.15. Розгляд заяв про надання членства або виключення члена зі складу Федерації.

5.14.16. Прийняття рішення про скасування або продовження тимчасового припинення

(призупинення) членства в Федерації.

5.14.17. Розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконавчого комітету Федерації та

членів юридичних органів (органів здійснення футбольного правосуддя).

5.14.18. Отримання та розгляд у разі необхідності Протоколу попередньої Конференції.

5.14.19. Обрання Почесного Голови Федерації.

5.14.20. Для організації та якісного проведення Конференції Виконавчим комітетом може бути створена підготовча комісія (в складі голови, заступника та членів комісії).

5.14.21. На Конференції головує Голова Федерації або у разі його відсутності Перший

заступник. У випадку відсутності Першого заступника головує один із заступників. Якщо

жоден з заступників не є присутній, то головуючим обирається один із членів Виконавчого комітету.

5.14.22. У виняткових випадках допускається для головування на Конференції голови

підготовчої комісії (за відсутності голови – заступник чи інший член комісії).

5.14.23. У випадку рівності голосів на Конференції Голова Федерації має вирішальний голос. Якщо нового Голову Федерації ще не обрано, а діючий – відсутній, то за рівності голосів вирішальний голос має Головуючий на Конференції.

5.14.24. Після обрання новий Голова Федерації продовжує головувати на Конференції.

5.14.25. На Конференції ведеться Протокол засідання.

5.14.26. Протокол веде Секретар Конференції. Протокол оформляється та підписується

Головою Федерації і Секретарем Конференції в три денний термін з дня її проведення.

5.14.27. Всі члени Федерації, які не втратили право голосу мають на Конференції рівну

кількість голосів. У виняткових випадках дозволяється передача права голосу згідно

Довіреності, яка завірена нотаріально.

5.14.28. Голосування на Конференції є відкритим за умови якщо не прийнято іншого рішення.

5.14.29. Рішення з усіх питань, що виносяться на голосування (окрім питань про внесення змін до Статуту та розпуск Федерації) приймаються простою більшістю голосів. Голоси осіб, які утримались від голосування не враховуються.

5.14.30. У випадку розгляду питання про ліквідацію Федерації рішення вважається

прийнятим,якщо за нього проголосувало не менше 3/4 делегатів.

5.14.31. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Федерації вважається

прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 3/4 делегатів.

5.14.32. Делегати, членство яких тимчасово припинено (призупинено) не мають права голосу.

5.14.33. Кожен член Федерації подає у Виконавчий комітет інформацію із зазначенням

прізвища, ім’я, по-батькові делегата (делегатів), які будуть мати право голосу на Конференції. Також, вказується (для кожного делегата) прізвище, ім’я, по-батькові людини, яка б замінила основного делегата якщо складуться обставини, коли останній не зможе прибути на Конференцію (хвороба, відрядження, інша поважна причина).

5.14.34. Перед проведенням виборів Голови Федерації кожному кандидату надається право виступу на попередньо визначений час.

5.14.35. Голосування під час проведення виборів може бути як відкритим, так і таємним.

Рішення з цього питання приймається на Конференції простою більшістю голосів.

5.14.36. Кандидат вважається обраним у першому турі якщо його кандидатуру підтримала

більшість (50% + 1 голос) присутніх на Конференції делегатів. Якщо обрання у першому турі не відбулося, то проводиться другий тур.

5.14.37. До участі в другому турі допускаються два кандидати із найбільшою кількістю набраних в першому турі голосів. Перемогу отримує особа, кандидатуру якої підтримала більшою кількістю голосів.

5.14.38. Рішення Конференції Федерації набувають чинності з моменту їх прийняття якщо не передбачено іншого.

5.14.39. Рішення Конференції є обов’язковими до виконання для всіх членів Федерації.

5.14.40.Головою Федерації може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та присутня на Конференції. У виняткових випадках (хвороба, відрядження чи інша поважна причина) кандидат на обрання Голови Федерації може делегувати представлення своїх прав представнику,але виключно на підставі Довіреності.

5.14.41. Кандидатура на обрання Головою пропонується будь-яким членом Федерації і

надсилається до Виконавчого комітету (або підготовчої комісії) не пізніше ніж за 10 днів до дати її відкриття. Діючий Голова має право бути повторно висунутим на цю посаду.

5.14.42. Кандидат на обрання Головою Федерації не пізніше ніж за 5 днів до Конференції

надає Виконавчому комітету (підготовчій комісії) письмову заяву в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах. Якщо заява не подана, то кандидатура претендента знімається.

5.14.43. В надзвичайних випадках коли кандидат або кандидати на посаду Голови особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається інших кандидатів, делегати Конференції можуть прийняти рішення про: 1) продовження повноважень діючого Голови; 2) обирають Виконавчий комітет на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур; 3) висунення нової кандидатури на цій же Конференції і обрати Голову Федерації.

5.14.44. Голова Федерації обирається  Конференцією на п’ятирічний термін. Він є вищою

посадовою особою, яка очолює Федерацію і підзвітний тільки Конференції Федерації.

5.14.45. Голова Федерації має такі невід’ємні права та обов’язки:

5.13.45.1. Особисто керує діяльністю Федерації та забезпечує її незалежність. Забезпечує

права і свободи її членів, є гарантом дотримання Статуту і чинного законодавства України.

5.14.45.2. Без довіреності представляє Федерацію перед ФФОО, державними органами,

органами місцевого самоврядування, іншими державними і недержавними установами,

судовими органами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

5.14.45.3. Пропонує Конференції кандидатури на обрання першого заступника, заступників, кількісний та персональний склад Виконавчого комітету Федерації.

5.14.45.4. Пропонує Конференції кандидатури осіб на обрання до юридичних органів (органів здійснення футбольного правосуддя) Федерації.

5.14.45.5. Пропонує Виконавчому комітету кандидатури голів постійних комітетів.

5.14.45.6. Керує роботою та головує на Конференції, Виконавчому комітеті, визначає

періодичність їх скликання  не порушуючи терміни, визначені цим Статутом.

5.14.45.7. Має право першого підпису фінансових та інших документів Федерації.

5.14.45.8. Укладає від імені Федерації угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за

потребою рахунки в банківських установах.

5.14.45.9. Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для

підпорядкованих йому органів.

5.14.45.10. Розподіляє обов’язки між заступниками та іншими співробітниками Федерації.

5.14.45.11. Підписує Протокол Конференції.

5.14.45.12. Нагороджує від імені Федерації осіб за видатні заслуги в популяризації футболу.

5.14.45.13. Представляє за згодою Виконкому видатних футболістів, тренерів, арбітрів,

працівників Федерації та її членів до державних нагород і почесних звань.

5.14.45.14. У випадку рівної кількості голосів у ході будь-якого голосування Голова має

вирішальний голос.

5.14.45.15. При відсутності Голови, його повноваження покладаються на Першого

заступника. При відсутності Першого заступника повноваження покладаються на заступника.

5.14.45.16. Якщо Голова припиняє виконання своїх обов’язків,або не має змоги їх виконувати, то його функції виконує Перший заступник, але не довше ніж до наступної Конференції. Функції Першого заступника за рішенням Виконавчого комітету покладаються на заступника.

5.14.46.Перший заступник та заступники обираються на Конференції. Термін повноважень Першого заступника і заступників складає 5 років.

5.14.47. Перший заступник і заступники керують роботою Федерації згідно з розподілом

обов’язків між ними, затвердженими Головою та відповідно до його доручень. За відсутності Голови, його обов’язки виконує Перший заступник. У разі відсутності Першого заступника його обов’язки виконує один із заступників Голови.

5.14.48. Перший заступник, а за його відсутності виконуючий його обов’язки заступник,

мають право підпису.

5.14.49. Перший заступник та заступники Голови Федерації підпорядковуються і підзвітні

Голові та Конференції Федерації.

5.14.50. Необхідну кількість заступників Голови Федерації визначає Конференція.

5.14.51 Виконавчий комітет (Виконком) є виконавчим і керівним органом Федерації в період між Конференціями.

5.14.52. Члени Виконкому обираються на Конференції шляхом голосування делегатів.

5.14.53. Виконавчий комітет Федерації обирається в складі :

- Голова Федерації;

- Перший заступник Голови Федерації;

- Заступники Голови Федерації;

- Члени Виконавчого комітету Федерації.

5.14.54. Кількість членів Виконавчого комітету визначає Конференція.

5.14.55. Виконавчий комітет має повноваження із прийняття рішень щодо всіх питань, які не належать до правової або статутної юрисдикції Конференції чи іншого органу Федерації.

5.14.56. Не можуть передаватися або скасовуватися такі повноваження Виконавчого комітету:

5.14.56.1. Загальне управління Федерації та здійснення контролю за її діяльністю.

5.14.56.2. Визначення організаційної структури та затвердження штатного розкладу

структурних підрозділів Федерації.

5.14.56.3. Затвердження річного кошторису Федерації, який подає Голова Федерації.

5.14.56.4. Формування та нагляд за бухгалтерським обліком.

5.14.56.5. Контроль за діяльністю голів, заступників та членів постійних комітетів, особливо щодо виконання вимог Статуту, регламентів, положень, директив, рішень та наказів.

5.14.56.6. Затвердження регламентів, планів, рішень та положень.

5.14.56.7. Затвердження розмірів вступних, річних, заявочних та інших грошових

обов’язкових внесків членів Федерації і вирішення всіх інших фінансових питань. Розміри

внесків мають бути обґрунтованими і узгодженими із членами Федерації.

5.14.56.8. Здійснення господарського управління коштами і майно Федерації.

5.14.56.9. Затвердження взірців нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток,

штампів Федерації.

5.14.56.10. Надання тимчасового членства або призупинення членства у Федерації.

5.14.56.11. Визначення місця і дати проведення Конференції.

5.14.56.12.Створення Комісії щодо підготовки проведення Конференції.

5.14.56.13.Розгляд пропозицій членів Федерації щодо порядку денного чергової Конференції та його затвердження.

5.14.56.14. Складання письмового Звіту для подання на черговій Конференції.

5.14.56.15. Обирає делегатів від Федерації для участі їх в роботі Конференції ФФОО та

висуває кандидатури на обрання в керівні органи ФФОО.

5.14.57. Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішення або

контроль за справами групам або окремим своїм членам. Про виконання цих дій членами

Виконавчого комітету надається відповідний звіт.

5.14.58. Виконавчий комітет керує справами Федерації за умови, що ці зобов’язання належать його компетенції відповідно до чинного Статуту.

5.14.59. Члени Виконавчого комітету обираються Конференцією на 5 (п׳ять) років. Усі члени Виконавчого комітету можуть бути переобраними.

5.14.60. Не може бути обраною або переобраною до Виконавчого комітету особа віком 80

років і старше.

5.14.61. У випадку виникнення вакансії серед членів, обраних Конференцією наступна

Конференція обирає заміну на решту терміну повноважень.

5.14.62. Виконавчий комітет Федерації збирається при виникненні необхідності але не рідше одного разу на два місяці. Засідання скликається Головою. На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Голова повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати її вимоги.

5.14.63. Засідання Виконавчого комітету має кворум у разі присутності більшості його членів (50% + 1 член), включаючи Голову Федерації,або за його відсутності Першого заступника, заступника Голови.

5.14.64. Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю

голосів присутніх його членів. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має головуючий. Голосування є відкритим, якщо Виконавчий комітет не прийме інше рішення.

5.14.65. Рішення Виконавчого комітету набуває чинності відразу після його прийняття якщо щодо цього не приймалося іншого рішення.

5.14.66. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний Протокол. Протокол надається всім членам Виконавчого комітету не пізніше ніж перед наступним засіданням, а повідомлення про прийняті рішення в 5-ти денний термін надсилається членам Федерації.

5.14.67. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється

Ревізійною комісією. Вона обирається Конференцією в складі трьох осіб терміном на 5 років,підзвітна останній, подає їй на затвердження результати проведених перевірок та складає висновки щодо щорічних звітів і балансів.

5.14.68. Члени Ревізійної комісії не мають права входити до складу Виконавчого комітету, або будь-якого іншого комітету Федерації.

5.14.69. Ревізійна комісія приймає рішення в присутності всіх її членів. Кворум для

прийняття рішень складається з трьох її членів, в тому числі Голови та його заступника.

5.14.70. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, за власної ініціативи,або на вимогу не менш ніж 1/3 складу членів Федерації.

5.14.71. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів

надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих

пояснень.

5.14.72. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції якщо виникла загроза принциповим інтересам Федерації чи її членам або були виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації чи її членів.

5.14.73. Контрольно-дисциплінарний комітет (далі КДК) обирається на Конференції у складі 5-ти чоловік (голова, заступник голови, 3 члени КДК) на п’ять років.

5.14.74. Як правило, КДК приймає рішення в присутності всіх його членів. Кворум для

прийняття рішень складає три його члени, в тому числі Голови та/чи його заступника.

5.14.75. Члени Апеляційного комітету (далі АК) обираються на Конференції у складі трьох чоловік (голова, заступник голови, один член АК) на п’ять років.

5.14.76. Присутність на засіданні 3-ьох членів Апеляційного комітету забезпечує кворум.

5.14.77. У виняткових випадках, коли рішення на подані апеляції свідомо не приймаються

Дисциплінарний Кодекс Федерації уповноважує голову або заступника голови АК самостійно приймати письмові рішення.

5.14.78. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення КДК відповідно до чинного на той момент Дисциплінарного Кодексу Федерації.

5.14.79.Рішення прийняті Апеляційним комітетом Федерації є остаточними і обов’язковими до виконання для всіх зацікавлених сторін.

5.14.80. Постійно діючі комітети і робочі групи утворюються Виконавчим комітетом

Федерації, є робочими органами з основних напрямків організації і розвитку футболу і діють у відповідності до Статуту Федерації.

5.14.81. Постійними робочими групами Виконавчого комітету є:

5.14.81.1. Комітет арбітрів.

5.14.81.2. Комітет дитячо-юнацького футболу.

5.14.81.3. Комітет ветеранів футболу.

5.14.81.4. Комітет з пляжного футболу.

5.14.81.5. Комітет з футзалу.

5.14.81.6. Комітет з проведення змагань.

5.14.81.7. Комітет жіночого футболу.

5.14.82. При необхідності Виконавчий комітет може створювати інші комітети та робочі

групи.

5.14.83. За необхідності Виконавчий комітет може призначити групи спеціалістів для

виконання окремих короткотермінових завдань, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.

5.14.84. Голови робочих груп консультують Виконавчий комітет який може делегувати свої функції тій чи іншій робочій групі.

5.14.85. За пропозицією Виконавчого комітету Федерації на черговій Конференції може

обрати Почесного Голову – особу, яка має визначні досягнення щодо розвитку футболу в

місті, області, Україні.

5.14.86. Почесний Голова має право бути присутнім на Конференції та інших керівних і

виборних органів Федерації. При цьому він має право дорадчого голосу.

5.14.87. Почесний Голова може за власною ініціативою представляти Федерації у засобах

масової інформації, підтримувати Федерацію матеріальними засобами, сприяти в пошуках

спонсорської допомоги.

5.14.88. Бере участь в заходах щодо нагородження команд-переможців змагань, гравців,

тренерів та інших фахівців футболу.

 

  1. 6. Порядок звітування керівних органів Федерації перед її членами

6.1. Голова Федерації звітує перед членами Федерації про виконання статутних завдань

Федерації та річного плану роботи керівних органів Федерації на щорічній Конференції Федерації.

6.2. Звіт готують керівні органи Федерації в якому відображаються такі питання:

6.2.1. Аналіз виконання Федерацією основних завдань.

6.2.2. Аналіз виконання річного плану Федерації, негативні та позитивні явища під час його виконання.

6.2.3. Чисельність Федерації, залучення нових членів Федерації.

6.2.4. Фінансова діяльність Федерації, використання коштів, що поступили на Рахунок

Федерації для виконання статутних завдань Федерації.

6.2.5. Основні завдання Федерації на наступний рік.

6.2.6. Керівні органи Федерації після кожного засідання готують інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення.

Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

 

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Федерації та

розгляду скарг

7.1. Кожен член Федерації має право вносити Федерації пропозиції про поліпшення її

діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів

Федерації.

7.2. Члени Федерації мають право звернутися до керівних органів Федерації, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності.

7.3. Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена

Федерації, Голови Федерації, Першого заступника Голови Федерації шляхом подання

письмової скарги. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання такої Конференції протягом 30 днів з дня надходження такої скарги.

7.4. Член Федерації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів Федерації має право:

7.4.1. Особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви.

7.4.2. Знайомитися з матеріалами перевірки.

7.4.3. Подавати додаткові матеріали, або наполягати на їх запиті органом, який розглядає

заяву чи скаргу.

7.4.4. Бути присутнім на розгляді заяви чи скарги.

7.5. Голова Федерації та інші посадові особи Федерації зобов ’язані проводити особистий

прийом членів Федерації.

7.6. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються.

 

8. Джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна

Федерації

8.1. Федерація є неприбутковою організацією, діяльність якої спрямована на виконання соціально важливих функцій, не має на меті отримання доходів (прибутків). Категорично забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Федерації, членів цієї організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, в тому числі використання отриманих доходів (прибутків) для власної вигоди будь-якого окремого засновника або члена (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та відрахувань на соціальні заходи).

8.2. Відповідно до чинного законодавства Федерація може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.

8.3. Федерації може набувати право власності:

8.3.1. На кошти та майно, передане членами Федерації, органами місцевого самоврядування або державою в установленому порядку.

8.3.2. На добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб.

8.3.3. На майно, придбане за рахунок власних коштів.

8.3.4. На майно і кошти, придбані в результаті діяльності створених Федерацією установ,

організацій, підприємств.

8.3.5. На пасивні доходи (одержані як відсоток, страхові витрати, відшкодування, роялті).

8.4. Постійним джерелом формування власних коштів Федерації є:

8.4.1. Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування.

8.4.2. Членські та вступні внески (доходи від основної діяльності).

8.4.3. Грошові внески членів Федерації, футбольних клубів (команд) та установ згідно

з регламентами змагань, проведених під егідою Федерації.

8.4.4. Грошові надходження від ФФОО.

8.5. У власності Федерації можуть бути будівлі, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

8.6. Федерація самостійно і незалежно:

8.6.1. Здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через вищий керівний орган – Конференцію,або через інші органи Федерації в межах їх

повноважень.

8.6.2. Має право в установленому порядку створювати відокремлені підрозділи, необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засновувати засоби масової інформації.

8.7. Кошторис надходжень та витрат Федерації складається його Виконавчим комітетом на кожний фінансовий рік.

8.8. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом

Федерації.

8.9. Фінансовий рік Федерації починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

8.10. Федерація веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного законодавства

України.

 

9. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених

підрозділів Федерації

9.1. Федерація може у своїй стуктурі мати відокремлені підрозділи, які є стуктурними

утвореннями, що повністю розділяють мету, завдання та напрями діяльності Федерації.

9.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Конференції Федерації. Голова

відокремленого підрозділу призначається Конференцією Федерації.

9.3. Відокремлені підрозділи Федерації та їхні члени користуються всіма правами, якими

наділені члени Федерації, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом.

9.4 Відокремлені підрозділи Федерації припиняють свою діяльність за рішенням Конференції Федерації на підставі заяви 3/4 членів у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та бездіяльності його членів.

9.5 Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Федерація подає до

уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Федерації за формою,

затвердженою Міністерством Юстиції України.

 

10. Засоби масової інформації

10.1. Федерації має виключне право щодо проведення телетрансляцій та радіорепортажу

змагань з футболу, висвітлення в ЗМІ заходів, які проводяться федерацією або за участю її

членів.

10.2. Виконавчий комітет Федерації визначає порядок користування цими правами у

відповідності з цим Статутом та регламентуючими документами.

 

11. Регламенти змагань

11.1. Виконавчий комітет Федерації розробляє та затверджує Регламенти змагань, які вона

проводить.

11.2. Умовою участі у змаганнях Федерації є згода кожного члена або його клубу виконувати Статут, Регламент та прийняті у відповідності з ними рішення керівних органів Федерації.

11.3. Без дозволу Федерації формування будь яких угрупувань чи коаліцій в її складі

забороняється.

 

12. Дисциплінарні положення

12.1. Дисциплінарні заходи покарання можуть прийматись у випадку не спортивної

поведінки, не виконання Правил гри, порушення і не виконання діючого Статуту Федерації, регламентів, положень, рішень і директив Федерації.

12.2. Дисциплінарні санкції мають право застосовувати тільки Контрольно-дисциплінарний та Апеляційний комітети Федерації.

12.3. Будь-які правові дії, що регламентуються цим Статутом, не можуть подаватись на

розгляд інших органів Федерації.

12.4. До  членів Федерації або їх представників можуть застосовуватись такі дисциплінарні заходи:

12.4.1. Попередження.

12.4.2. Суворе попередження.

12.4.3. Грошовий обов’язковий внесок.

12.4.4. Анулювання результатів матчу.

12.4.5. Присудження перемоги команді-супернику без проведення гри.

12.4.6. Позбавлення турнірних очок.

12.4.7. Проведення гри без глядачів.

12.4.8. Заборона проведення гри на конкретно визначеному стадіоні.

12.4.9. Проведення гри на стадіоні в іншому місті (селі, селищі).

12.4.10. Виключення команди (клубу) зі складу учасників змагань або переведення у лігу

рангом нижче.

12.5. По відношенню до окремих членів Федерації (фахівців, тренерів, офіційних осіб та

інших) можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:

12.5.1. Попередження.

12.5.2. Суворе попередження.

12.5.3. Грошовий обов’язковий внесок.

12.5.4. Усунення на певну кількість ігор, на визначений або не визначний термін часу.

12.5.5. Відсторонення від виконання своїх обов’язків на визначений або не визначений термін часу.

Виконком Федерації розробляє та затверджує у відповідності до нормативних документів

ФФОО Дисциплінарний Кодекс Федерації.

 

13. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

13.1. Зміни та доповнення до Статуту Федерації вносяться на підставі рішення Коференції,що затверджуються у вигляді нової редакції та ухвалюються не менш як ¾ від кількості присутніх делегатів Конференції Федерації

13.2. Зміни, що сталися в статутних документах Федерації, підлягають обов’язковій реєстрації у порядку,встановленому чинним законодавством України.

 

14. Припинення діяльності Федерації, реорганізація

14.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації. Федерація ліквідується за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 присутніх на Конференції, або за рішенням суду у порядку, встановленому чинним законодавством.

14.2 Питання, пов’язані з реорганізацією Федерації , вирішуються на засіданні Конференції. При реорганізації Федерації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Федерації, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Федерації в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Конференції ,якщо за таке рішення проголосувало 3/4 присутніх на Конференції.

14.3.Федерація  може бути припинена за рішенням Конференції  Федерації, або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації.

14.4. Якщо рішення про припинення діяльності Федерації прийняте Конференцією, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Конференцією та обраною ними ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

14.5. Якщо  Федерація припиняється на підставі рішення суду про заборону (примусовий розпуск) Федерації, то всі майнові, фінансові та інші  питання, пов’язані з припиненням, вирішуються в межах чинного законодавства України та відповідно до рішення суду. В такому разі майно, кошти та інші активи Федерації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

14.6. Кошти майно, спортивні споруди, обєкти та інші активи Федерації, що залишилися після розрахунків у результаті його ліквідації, не можуть бути перерозподілені між його членами, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету у випадку припинення діяльності Федерації, передбачених чинним законодавством України або за рішенням суду, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

15. Заключні положення

15.1. Виконавчий комітет Федерації має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, не визначених цим Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними

положеннями Федерації, ФФОО. За відсутності зазначених положень Виконавчий комітет

приймає рішення згідно з принципами чесності та справедливості.

15.2. Федерація взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування,

громадськими організаціями (що не є її членами), їх спілками, юридичними особами,

закордонними та міжнародними не урядовими організаціями на підставі чинного

законодавства України, відповідних угод, взаємоповаги та принципами не втручання у

внутрішні справи.

15.3. Федерація визнає керівну роль ФФУ,ФФОО в питаннях розвитку футболу.

15.4. Чоловічий рід, що вживається в цьому Статуті слід інтерпретувати як такий, що

застосовується і до жіночого роду.

 

Голова конференції                                          Кобелецький Є.О.

 

 

Секретар конференції                                      Сауляк М.М.

У С Т А В

ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕПРИБЫЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ЧЕРНОМОРСКА»

(новая редакция)

 

Украина

 

г. Ченрноморск

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. Определение терминов....................................................................... 3

СТАТЬЯ 2.Общие положения ............................................................................... 3

СТАТЬЯ 3. Миссия................................................................................................. 4

СТАТЬЯ 4. Цель.................................................................................................... 4

СТАТЬЯ 5. Членство в ФФЧ.................................................................................. 5

СТАТЬЯ 6. Управление ФФЧ................................................................................. 8

СТАТЬЯ 7. Конференция...................................................................................... 8

СТАТЬЯ 8. Президиум......................................................................................... 10

СТАТЬЯ 9. Исполнительный комитет.................................................................. 10

СТАТЬЯ 10. Президент....................................................................................... 11

СТАТЬЯ 11. Вице-президент.............................................................................. 11

СТАТЬЯ 12. Исполнительный директор............................................................. 11

СТАТЬЯ 13. Постоянные комитеты.................................................................... 12

СТАТЬЯ 14. Дисциплинарные органы................................................................ 12

СТАТЬЯ 15. Ревизионная комиссия..................................................................... 13

СТАТЬЯ 16. Собственность и хозяйственная деятельность ФФЧ...................... 13

СТАТЬЯ 17. Отношения с другими организациями............................................ 14

СТАТЬЯ 18. Соревнования................................................................................. 14

СТАТЬЯ 19. Официальные языки....................................................................... 14

СТАТЬЯ 20. Порядок рассмотрения вопросов, не предусмотренных

Уставом ФФИ.................................................................................................... 15

СТАТЬЯ 21. Прекращение деятельности ФФЧ и заключительные................... 15

СТАТЬЯ 1. Определение терминов

При толковании настоящего Устава используемые в нем термины понимать следующим образом:

ФФЧ - общественная неприбыльная организация «Федерация футбола города Черноморска».
Футбол - это командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда противника.

Правила Игры - правила футбола утверждены Международным Советом футбольных ассоциаций в соответствии, с которыми проводятся футбольные соревнования.

ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций.

УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций.

ФФУ - Федерация футбола Украины.

ФФОО - Федерация футбола Одесской области.

Почетный член ФФЧ - любое физическое лицо, которое имеет выдающиеся заслуги в сфере развития футбола.

Регламентные документы - внутренние акты ФФИ нормативного характера, которые регламентируют определенные комплексы взаимоувязанных вопросов отдельных сфер и аспектов деятельности ФФИ и ее членов, детализируют уставно-организационные требования к ее органам и членам, содержат процедурные, дисциплинарные и другие общие правила, которые включаются в правовую основу организации и деятельности ФФИ.
Регламентные документы ФИФА, УЄФА, ФФУ, ФФОО - термины толкования соответствуют предыдущему определению.

Коллективный член – любая официально зарегистрированная организация, которая является членом ФФЧ.

Конференция - высший орган управления ФФЧ.

Президиум ФФЧ - орган оперативного управления ФФИ между Конференциями ФФЧ.

Исполнительный комитет - исполнительный орган ФФИ, который обеспечивает непосредственное функционирование федерации между Конференциями ФФЧ.

 

СТАТЬЯ 2. Общие положения

2.1. Общественная неприбыльная организация «Федерация футбола города Черноморска» является местной общественной неприбыльной организацией со статусом юридического лица, созданным в соответствии с Законами Украины "Об объединении граждан" на принципах индивидуального и коллективного членства.

2.2. ФФИ по юридическому статусу является местным объединением граждан, юрисдикция которого распространяется на территорию города Черноморска. Решения органов ФФЧ, принятые во исполнение целей и задач ФФЧ в пределах их компетенции, обязательны для всех членов ФФЧ (представителей коллективных членов, футболистов, тренеров, судей и т.д.).

2.3. ФФИ после регистрации в Черноморском городском Совете является юридическим лицом со всеми юридическими правоспособностями, которые охватываются этим понятиям согласно действующему законодательству Украины. В частности может от своего имени заключать соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь имущество (движимое и недвижимое) на правах собственности, иметь самостоятельный баланс, открывать счета в банках, иметь печать и штампы со своим наименованием, и другую символику, образцы которых утверждаются Президиумом, и регистрируются в установленном порядке.

2.4. Правовой основой деятельности ФФИ является Конституция Украины и действующее законодательство Украины, этот Устав, Регламентные документы и решения общего характера, которые принимаются органами ФФЧ в пределах их уставных полномочий, которые есть обязательными для всех членов ФФЧ.

2.5. ФФИ признает цели и задания ФФОО, ФФУ, ФИФА, УЄФА, руководствуется в своей деятельности, в частности при разработке регламентных документов, документами отмеченных организаций (уставами, инструкциями, решениями, печатью, штампами и символикой и т.п.) и принимает на себя обязательства придерживаться обязанностей предусмотренных последними для региональных и национальных футбольных федераций.

2.6. Для осуществления своих целей и задач, определенных действующим Уставом, согласно своего правового статуса ФФИ пользуется правами в установленном действующим законодательством порядке:

2.6.1. Выступать участником гражданско-правовых отношений.

2.6.2. Представлять и защищать свои законные интересы и интересы своих членов в государственных и общественных органах и организациях.

2.6.3. Получать от органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей и задач.
2.6.4. Вносить предложения в органы власти и управления по поводу развития футбола.

2.6.5. Распространять информацию и пропаганду своих идей и целей.

2.6.6. Рекомендовать в ФФОО лучших арбитров и инспекторов ФФЧ для обслуживания соревнований по футболу на территории Одесской области.

2.6.7. Основывать предприятия, необходимые для выполнения уставных целей.

2.6.8. Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством для объединений граждан, которые не запрещены законом.

2.7. ФФЧ может приобретать статус местной федерации футбола, согласно действующему законодательству Украины.

2.7.1. В этом случае ФФЧ наряду с полномочиями относительно своих членов, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом, пользуется также, полномочиями по развитию футбола делегированными центральными органами исполнительной власти по физической культуре и спорту Украины, и исключительным правом представлять футбол города в областных, всеукраинских спортивных организациях, в международных спортивных соревнованиях по футболу, а также правом на проведение региональных соревнований по футболу.

2.8. Официальным названием ФФЧ являются:

Полное название на русском языке: Общественная некоммерческая организация «Федерация футбола города Черноморска».

Сокращенное название на русском языке: «Федерация футбола г. Черноморска», ФФЧ.

Полное название на украинском языке: Громадська неприбуткова організація «Федерація футболу міста Чорноморська»

Сокращенное название на украинском языке: «Федерація футболу м. Чорноморська», ФФЧ

Полное название на английском языке: Non-government non-profit organization "Football Federation of Chornomorsk"

Сокращенное название на английском языке: "Football Federation of Chornomorsk", FFC

2.9. Юридический адрес ФФЧ является: 68003, Украина, Одесская область, г. Черноморск, ул. __________. По этому адресу находятся органы ФФЧ.

 

СТАТЬЯ 3. Миссия

3.1. Здоровое и активное население, воспитание подрастающего поколения в духе честной без компромиссной игры, восприятие коллективного взаимодействия на принципах взаимоуважения, ответственности и нравственности.

 

СТАТЬЯ 4. Цель

4.1. ФФИ образуется и действует в целях обеспечения развития футбола в городе, роста его уровня и массовости, достойного представительства города в областном и всеукраинском футбольном сообществе путем консолидации и координации усилий граждан и организаций города, заинтересованных в подъеме городского футбола. Содействие слаженному взаимодействию и сотрудничеству, демократизация управления футболом, распространение единой, концептуально взвешенной политики. Развитие футбола через пропаганду здорового образа жизни, систематизацию дисциплинарной практики, методологии футбола, популяризации футбола и защиты интересов членов Федерации.

4.2. Для достижения вышеуказанной цели ФФЧ ставит перед собой следующие задачи:
4.2.1. Участвовать в разработке и внедрении:

- программ развития футбола в городе;

- перспективных планов подготовки команд города Черноморска в областных и национальных соревнованиях;

- принципов и основных критериев формирования сборных команд.

4.2.2. Содействовать эффективной деятельности членов ФФЧ по выполнению уставных задач.
4.2.3. Обеспечивать организацию соревнований и турниров, проводить футбольные чемпионаты и первенства, кубковые соревнования на уполномоченной территории.

4.2.4. Способствовать становлению и развитию сотрудничества, плодотворного взаимодействия, взаимопонимания между членами ФФЧ.

4.2.5. Согласовывать различные подходы членов ФФЧ к проблемам, относящимся к сфере деятельности ФФЧ и ее членов; по возможности предотвращать возникновение конфликтов и споров между членами ФФЧ и обеспечивать внедрение их общей политики развития футбола.

4.2.6. Обеспечивать соблюдение всеми членами ФФЧ учредительных и регламентных документов ФФИ, Правил игры (в случаях, когда подлежат применению документы ФФОО, ФФУ, ФИФА, УЕФА) при проведении футбольных матчей.

4.2.7. Предотвращать проявления негативной практики судейства в футболе, способствовать объективности, беспристрастности и высокому профессиональному уровню.
4.2.8. Обеспечивать демократические принципы организации и взаимодействия членов ФФЧ, исключающие дискриминацию в отношении членов ФФЧ (представителей коллективных членов) по любым основаниям.

4.2.9. Налаживать конструктивные взаимоотношения с государственными органами, должностными лицами, общественными организациями, всеми третьими лицами и коммерческими организациями.

4.2.10. Защищать интересы членов ФФЧ в рамках этого устава. Предоставлять правовую и социальную помощь членам ФФЧ, игрокам, тренерам и другим специалистам футбола, проявлять заботу к ветеранам футбола.

4.2.11. Сотрудничать с ФФОО, обеспечивать соблюдение ее Устава и других регламентных документов членами ФФЧ.

4.2.12. Обеспечивать осуществление единой дисциплинарной практики относительно всех членов ФФЧ.

4.2.13. Представлять игроков, тренеров и других специалистов футбола к наградам, поощрениям и присвоению почетных званий.

4.2.14. Организовывать изготовление официальной наградной и памятной атрибутики, сувенирной и рекламной продукции ФФЧ.


СТАТЬЯ 5. Членство в ФФЧ

5.1. ФФЧ образуется и действует на основе индивидуального и коллективного членства.

5.2. Членами ФФЧ могут быть лица, достигшие 14 лет; объединения граждан, зарегистрированные (легализированные) согласно Закону Украины «Об объединении граждан », коллективы предприятий, учреждений, организаций, хозяйственных обществ и подразделений привлеченных структур, которые разделяют миссию, цель и Уставные задачи ФФИ и желают содействовать ее деятельности.

5.3. Прием в коллективные члены ФФЧ осуществляется Конференцией ФФЧ, а в период между конференциями Президиумом, временно до следующей конференции, на основании заявления и приложений к нему, указанных ниже. Прием в индивидуальные члены ФФИ осуществляет Исполком ФФЧ.

5.3.1. Заявление физического лица о приеме в члены ФФЧ должно содержать: фамилию, имя, отчество, адрес, место работы (учебы), обязательно форму участия в спортивной деятельности, ссылки на согласие придерживаться Устава ФФЧ, регламентных документов ФФИ, ФФОО, ФФУ, УЕФА, ФИФА, содействовать деятельности ФФЧ и удовлетворять и защищать интересы членов.

5.3.2. Все индивидуальные члены Федерации условно разделяются на группы по формам участия, а члены футбольных команд подразделяются по названиям, согласно Реестра (Приложение № 1).

5.3.3. Коллективы организаций или учреждений, указанных в п. 2 статьи 5 Устава, желающих стать коллективным членом ФФЧ, подают на рассмотрение ФФЧ письменное заявление о предоставлении коллективного членства. Заявление должно содержать:

- официальное решение организации или учреждения о вступлении в ФФЧ;

- наименование кандидата;

- юридический адрес,

- определение юридического статуса, формы участия в спортивной деятельности (если таковая имеет место);

- сведения о лицах (органах), уполномоченных действовать от имени коллективного члена без доверенности;

- данные о составе и принципах формирования органов управления;

- сведения о членстве в других спортивных объединениях,

- согласие придерживаться Уставов ФФИ, ФФОО, ФФУ, УЕФА, ФИФА, их регламентов, решений, директив и признания их исключительной компетенции и юрисдикции.

5.3.3. К заявлению прилагаются копии учредительных документов.

5.4. Рассмотрение представленных заявлений и вынесение решений о принятии (отказе в принятии) в коллективные члены ФФЧ осуществляется Конференцией, а в период между Конференциями Президиумом, временно.

5.5. Физическое лицо, коллектив, которые получили членство в ФФЧ, обязаны уплатить установленные членские взносы за весь текущий год принятия в ФФЧ в размере и порядке установленном Исполнительным комитетом ФФИ.

5.6. Индивидуальный член ФФЧ получает соответствующее Удостоверение, форма которого утверждается Исполнительным комитетом ФФЧ.

5.7. Высший руководящий орган ФФЧ имеет право присваивать звание «Почетный член федерации футбола города Черноморска» любому лицу, которое имеет выдающиеся заслуги перед местным футболом.
Присвоение почетного звания происходит на Конференции ФФЧ не более двух таких званий за отчетный период.

5.7.1. Кандидатуры Почетных членов предлагаются Исполнительным комитетом ФФЧ.

5.7.2. Почетный член ФФЧ автоматически становится делегатом Конференции со всеми вытекающими правами и обязанностями.

5.8. Члены ФФИ имеют право:

5.8.1. Участвовать в управлении ФФЧ через избранные (участием их представителей, делегатов) органы ФФЧ.

5.8.2. Участвовать (непосредственно или через своих представителей) в избрании руководящих органов, выдвигать кандидатуры, быть избранными в состав органов ФФЧ.
5.8.3. Получать полную и достоверную информацию о деятельности ФФЧ.

5.8.4. Вносить предложения по улучшению деятельности ФФЧ и его органов.

5.8.5. Участвовать в спортивных, учебных, методических и других мероприятиях, проводимых ФФИ на основаниях и в порядке, регламентированном документами ФФЧ.
5.8.6. Пользоваться поддержкой ФФЧ в своей футбольной деятельности, что соответствует уставной цели ФФЧ.

5.8.7. Пользоваться правовой и социальной защитой своих прав и законных интересов в сфере футбола со стороны ФФЧ.

5.8.8. Выйти из состава ФФЧ.

5.9. Члены ФФЧ обязаны:

5.9.1. Активно содействовать развитию футбола в городе, реализации политики ФФЧ в сфере футбола, становлению дружественных отношений между лицами, организациями, коллективами города, действующих в указанной сфере.

5.9.2. Подчиняться в своей деятельности в сфере футбола требованиям Устава и регламентных документов ФФИ, ФФО, ФФУ, УЕФА, ФИФА.

5.9.3. Выполнять решения, принятые руководящими органами ФФЧ в пределах их компетенции.
5.9.4. Сотрудничать с ФФЧ по всем вопросам, которые касаются организации соревнований и футбола в целом.

5.9.5. Своевременно уплачивать членские взносы.

5.9.6. Соблюдать дисциплинарные требования и правила, решения спорных вопросов, предусмотренных регламентными документами ФФИ, ФФО, ФФУ, УЕФА, ФИФА.
5.9.7. Коллективные члены ФФЧ, предмет деятельности которых непосредственно относится к сфере футбола, обязаны:

5.9.7.1. Принимать непосредственное участие в соревнованиях, проводимых ФФЧ, в порядке, определяемом регламентными документами ФФЧ согласно с решениями органов ФФЧ.
5.9.7.2. Обеспечить соответствие своих учредительных и регламентных документов требованиям ФФЧ, сообщать об изменениях в таких документах.

5.9.7.3. Обеспечить соблюдение Устава, регламентных документов ФФИ, ФФО, ФФУ, УЕФА, ФИФА всеми лицами, являющимися их членами (игроками, тренерами, другими специалистами в сфере футбола и т.д.) и возложение на своих членов, что им дисциплинарно подчинены, дисциплинарных санкций в соответствии с решениями дисциплинарных органов ФФЧ.

5.9.8. Поддерживать авторитет ФФЧ. Не совершать действий, которые бы противоречили уставным целям ФФЧ или унижали ее престиж.

5.10. Членство в ФФЧ может быть прекращено в следствии:

5.10.1. Выхода из ФФЧ на основе письменного заявления.

5.10.2. Исключение из членов ФФИ по решению Конференции, принятому в порядке и на основаниях, предусмотренными регламентными документами ФФЧ.

5.10.3. Смерти члена ФФЧ - физического лица.

5.10.4. Ликвидации организации - коллективного члена ФФЧ. В этом случае, члены ликвидированного коллектива по их заявлению могут получить индивидуальное членство в ФФИ, или при сформировании на базе ликвидированного нового коллектива - восстановить коллективное членство. При этом повторное внесение вступительного взноса не требуется.

5.11. Основания прекращения членства по решению Конференции:

5.11.1. Невыполнение своих обязательств перед ФФЧ.

5.11.2. Неоднократное существенное нарушение Уставов и/или положений, решений ФИФА, УЕФА, ФФУ, ФФОО, ФФИ принятых согласно им.

5.11.3. За любое грубое проявление неуважения к ФФЧ или к одному из членов ФФИ (представителей членов).

5.12. Временное прекращение членства в ФФЧ наступает:

5.12.1. Если член ФФИ допустил существенное нарушение Уставов и/или положений, решений ФИФА, УЕФА, ФФУ, ФФОО, ФФИ принятых в соответствии с ними, либо имели место случаи, которые определены в п.5.10.1. или в п.5.10.3, в период между Конференциями, Президиум имеет право временно прекратить (приостановить) членство этого члена, и это решение вступает в силу сразу после его принятия.

5.12.2. Вопрос временного прекращения членства передается на рассмотрение очередной Конференции, которая принимает решение об исключении коллективного члена, отмены или продолжения временного прекращения его членства. Если Конференция не рассматривает это вопросы, временное прекращение членства отменяется.

СТАТЬЯ 6. Управление ФФИ

6.1. Управление ФФИ осуществляется на принципах демократии, гласности, выборности органов управления, подчиненности и подотчетности органов управления в иерархическом порядке, соблюдение исполнительской дисциплины, учет регламентных документов ФФОО, ФФУ, УЕФА, ФИФА.

6.2. ФФЧ осуществляет управление через такие органы:

- Конференция - высший орган ФФЧ;

- Президиум оперативный орган управления;

- Исполнительный комитет - исполнительный орган.

СТАТЬЯ 7. Конференция

7.1. Конференция делегатов, избранных членами ФФИ, является высшим руководящим органом ФФИ.

7.1.1. Каждый из коллективных членов ФФИ имеет право быть представленным на Конгрессе двумя делегатами, избранными их коллективами или уполномоченными ими внутренними органами. Соответствующий протокол решения о представительстве в Конференции должен быть представлен за 10 дней до начала Конференции. Также правом делегирования двух делегатов наделены клубы (команды), которые на протяжении последних двух лет перед Конференцией, включая год проведения Конференции, приняли участие более чем в половине соревнований прошедших под эгидой ФФИ. Команды которые приняли участие не меньше чем  в двух соревнованиях на протяжении двух лет, что предшествуют Конференции ФФИ - делегируют одного представителя.

7.1.2. В Конференции принимают участие с правом голоса Президент ФФИ, члены Президиума ФФИ, члены Исполнительного комитета ФФИ, Почетные члены ФФИ.

7.1.3. От индивидуальных членов представители делегируются следующим образом:

7.1.3.1. Один делегат от каждых десяти индивидуальных членов федерации, определенной формы участия в спортивной деятельности, в соответствии с Реестром (Приложение № 1).

7.1.3.2. Выбор делегатов производится самостоятельно всеми участниками каждой из форм участия простым большинством и подтверждается в письменном виде в установленной форме.

7.1.4. Реестр форм участия ведется Исполнительным директором.

7.1.4. Изменения или дополнения в систему Реестра форм участия индивидуальных членов вносятся решением Конференции.

7.2. Конференция проводится не реже чем раз в четыре года. Внеочередная Конференция проводится в следующих случаях:

7.2.1.По решению Президиума, за которое проголосовало более 2/3 ее членов.

7.2.2. По письменной просьбе не менее чем 2/3 членов ФФИ. В этом случае Исполнительный комитет созывает внеочередную Конференцию в течение одного месяца с момента получения соответствующего количества заявлений.

7.2.3. По требованию Председателя Ревизионной комиссии.

7.3. Информация об очередной Конференции оглашается через местные средства массовой информации и Интернет сайт ФФИ в письменной форме не менее чем за два месяца до даты его созыва. Официальное приглашение на любую Конференцию направляется всем делегатам Конференции не позднее двух недель до даты, на которую назначено заседание, вместе с повесткой дня. Ответственным за организацию этого процесса является Исполнительный комитет во главе с Исполнительным директором.

7.3.1. Не позднее, чем за три недели до даты проведения очередной Конференции члены ФФИ направляют Президиуму ФФИ выписку или протокол заседания соответствующего органа об избрании делегатов согласно определенными Уставом нормами представительства на Конференции и выдвинутые кандидатуры на избрание Президента ФФИ, другие выборные должности в органы ФФИ, если такие выдвигаются.

7.3.2. Все предложения и вопросы, которые планируются к рассмотрению Конференции обязательно, направляются в Президиум ФФИ не позднее, чем за три недели до Конференции. Конференцией рассматриваются лишь те предложения и вопросы, отправленные своевременно и включенные в повестку дня Конференции на заседании Президиума за две недели до даты проведения конференции.

7.3.3. Конференция в чрезвычайных случаях может рассмотреть вопросы, предоставленные после установленной даты.

7.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 2/ 3 избранных делегатов.

7.4.1. Порядок проведения Конференции регламентируется Регламентом работы Конференции ФФИ. (Приложение № 2)

7.5. К компетенции Конференции относится решение любых вопросов деятельности ФФИ.
7.6. К исключительной компетенции Конференции относится:

7.6.1. Определение основных направлений деятельности ФФИ.

7.6.2. Утверждение Устава ФФИ и внесение в него изменений.

7.6.3. Выборы Президента на четырехлетний срок.

7.6.4. Выборы четырех вице-президентов по представлению кандидатур Президентом ФФИ на четырехлетний период.

7.6.5. Избрание председателей всех комитетов, по представлению Президента ФФИ, на четырехлетний период.

7.6.6. Утверждение Дисциплинарного кодекса.

7.6.7. Выборы Ревизионной комиссии и полного состава Дисциплинарного комитета.

7.6.8. Заслушивание отчетов Ревизионной комиссии и Президиума о финансово-хозяйственной деятельности ФФИ.

7.6.9. Присвоение звания «Почетный член Федерации футбола города Ильичевска».

7.6.10. Прекращение деятельности или реорганизации ФФИ.

7.6.11. Реализации права собственности на имущество.

7.6.12. Избрание лиц для проверки полномочий делегатов.

7.6.13. Избрание лиц, которые будут подсчитывать голоса.

7.6.14. Избрание трех делегатов для ведения и проверки протокола Конференции.

7.7. По решению простого большинства делегатов Конференции голосования при проведении выборов может быть как тайным, так и открытым.

7.8. Решения по вопросам, указанным в пункте 7.6.10, принимаются ¾ голосов делегатов Конференции, решения по любым другим вопросам, кроме п.7.6.3, принимаются простым большинством голосов делегатов Конференции.

7.9.Для избрания Президента ФФИ необходимо простое большинство голосов зарегистрированных делегатов Конференции, имеющих право голоса. В случае если на пост баллотируется более двух кандидатов, то голосование проводится в несколько туров. При этом вступает в силу правило, что кандидат, получивший наименьшее количество голосов, выбывает из претендентов на должность Президента после каждого тура голосования, пока не останется двое кандидатов, по которым проводится окончательное голосование.

7.10. Работа Конференции фиксируется в протоколах заседаний.

7.10.1. Протокол направляется для проверки трем специально назначенным Конференцией делегатам. Если к протоколу есть замечания, то они излагаются в письменном виде, как дополнение к протоколу. После проверки протокол направляется в Исполнительный комитет.

7.11. Решения, принятые на Конференции, вступают в силу со дня завершения Конференции.

7.11.1. Конференция может принять решение о том, что те или иные решения вступают в силу, начиная с конкретной даты. В таких случаях реализация решений начинается с определенной Конференцией даты.

СТАТЬЯ 8. Президиум

8.1. Президиум - это оперативный орган управления, который действует в период между конференциями.

8.2. Количественный состав Президиума изменятся Конференцией.

8.3. В состав Президиума входит Президент и Вице-президенты.

8.4. Заседание Президиума проводится не реже одного раза в год.

8.4.1.За письменной просьбой более 2/3 членов Президиума, Президент ФФИ созывает внеочередное заседание Президиума.

8.4.2. Заседание Президиума считается полномочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Президиума.

8.4.3. Решения Президиума принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Президиума членов.

8.5. В компетенцию Президиума входят следующие вопросы:

8.5.1. Исполнение решений принятых Конференцией.

8.5.2. Разработка и внедрение предложений, по реализации целей и решения задач ФФИ.

8.5.3. Наложение дисциплинарных санкций.

8.5.4. Созывает очередные и внеочередные Конференции.

8.5.5. Контролирует работу Исполнительного комитета и каждого комитета в отдельности, утверждает отчеты и планы работы Председателей комитетов.

8.5.6. Вносит изменение количественного состава Исполнительного комитета.

8.5.7. Проводит ротацию (смены) членов Исполнительного комитета в случае физической невозможности или отказа (письменного), или при бездействии в работе в составе Исполнительного комитета ФФИ.

8.5.8. Рассмотрение и утверждение годовых и текущих финансовых планов и бюджета ФФИ по представлению Исполнительного директора.

8.5.9. Утверждение перспективных планов развития футбола в г.Ильичевске.

8.5.10. Разработка и контроль над реализацией маркетинговой политики ФФИ.

8.5.10. Утверждает размеры и систему сбора вступительных и членских взносов всех членов ФФИ, по предложению Исполнительного комитета.

8.5.11. Прием (временное исключение) членов ФФИ в период между Конференциями.

8.5.12. Внешние отношения с органами государственной власти, местного самоуправления и другими учреждениями и организациями не зависимо от формы собственности.
8.5.13. Утверждение эскизов печатей и штампов, символики.

8.6. Решения, принятые Президиумом вступают в силу и становятся обязательными для ФФИ и ее структурных подразделений, любых членов ФФИ в сроки, установленные Президиумом.

8.7. Все решения принятые в пределах компетенции Президиума утверждаются и подписываются Президентом.

СТАТЬЯ 9. Исполнительный комитет

9.1. Исполнительный комитет образуется в составе:

- Исполнительный директор;

- Председатели комитетов.

9.2. Исполнительный комитет имеет право принимать решения по всем вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Конференции и Президиума. В частности Исполнительный комитет решает следующие вопросы:

9.2.1. Выполнение решений Конференции и Президиума.

9.2.2. Текущее ведение дел ФФИ.

9.2.3. Разработка Дисциплинарного кодекса, перечня дисциплинарных взысканий.

9.2.4. Решение вопросов награждения и поощрения членов ФФИ.

9.2.5. Утверждение регламентов соревнований под эгидой ФФИ.

9.2.6. Подготовка и представление письменного отчета о деятельности каждого комитета ФФИ на рассмотрение и утверждение Президиуму и Конференции.

9.2.7. Формирование, обоснование размеров и системы сбора, членских взносов всех членов ФФИ, которые вступают в силу после утверждения Президиумом.

9.2.8. Подготовка проекта бюджета ФФИ.

9.3. Исполнительный комитет собирается не реже одного раза в квартал.

9.3.1. Исполнительный Директор обязан созвать внеочередное заседание по требованию 2/3 членов Исполнительного комитета, по требованию Президиума или Ревизионной комиссии.
9.3.2. Решения на заседаниях Исполнительного комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Исполкома.

9.3.3. Исполнительный директор имеет два голоса на заседаниях Исполкома, в случае равновесия голосов членов присутствующих на этом заседании.

9.3.4. Исполнительный комитет определяет место, сроки проведения, повестку дня следующей Конференции, а также избрание делегатов на исполнительный комитет ФФОО и предоставляет на утверждение Президиуму.

9.3.5  Исполнительный комитет ФФИ по решению Исполнительного директора ФФИ, может проводить заседание в дистанционной форме.

9.4. Все решения принятые в пределах компетенции Исполнительного комитета утверждаются и подписываются Исполнительным директором.


СТАТЬЯ 10. Президент

10.1. Президент возглавляет работу ФФИ.

10.2. Президентом может быть избран любой человек из членов делегатов Конференции.
10.3. Кандидатура на избрание Президента ФФИ предлагается любым членом ФФИ и направляется Исполнительному комитету за три недели до времени открытия Конференции.

10.3.1. Фамилии всех кандидатов в Президенты обязательно афишируются на официальном сайте ФФИ не позднее, чем за неделю до начала Конференции.

10.4. Президент ФФИ имеет совокупность неотъемлемых прав и обязанностей, а именно:

10.4.1. Лично руководит деятельностью ФФИ, обеспечивает независимость ФФИ, права ее членов, является гарантом соблюдения законодательства и Устава ФФИ.

10.4.2. Президент без доверенности представляет ФФИ перед ФФОО, ФФУ, государственными и муниципальными органами, учреждениями, всеми третьими лицами, имеет право подписи финансовых и других документов ФФИ, заключает от имени ФФИ соглашения, контракты, выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета в кредитных учреждениях, издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, инструкции и другие обязательные для подчиненных ему органов документы.

10.4.3. Предлагает Конференции кандидатуры Вице-президентов и Председателей комитетов.

10.4.4. Имеет исключительное право назначать и снимать Исполнительного директора ФФИ.
10.4.5. Руководит работой и председательствует на заседаниях Президиума.

10.4.6. Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие документы, обязательные для подчиненных ему органов ФФИ.

10.4.7. Распределяет обязанности между вице-президентами и всеми сотрудниками ФФИ.

10.4.8. При равном количестве голосов во время любого голосования имеет решающий голос.

10.4.9. Направляет представителей ФФИ для участия в Конгрессах, Конференциях ФФОО.
10.5. При отсутствии Президента его полномочия и обязанности возлагаются на
одного из вице-президентов, назначенного Президентом.

СТАТЬЯ 11. Вице-президент

11.1. Вице-президентом может быть избран любой человек из членов ФФИ.

11.2. Вице-президент избирается Конференцией сроком на четыре года.

11.3. Вице-президент подчиняется Президенту и Конференции.

11.4. Вице-президенты участвуют в управлении ФФИ согласно распределению обязанностей между ними, утвержденными Президиумом ФФИ, и руководствуются поручениями Президента.

СТАТЬЯ 12. Исполнительный директор

12.1. Исполнительный директор назначается Президентом ФФИ.

12.2. К компетенции Исполнительного директора относится:

12.2.1. Исполнение решений принятых Конференцией, Президиумом и Исполнительным комитетом.

12.2.2. Обеспечение информативной связи между ФФИ и его членами и другими организациями.
12.2.3. Представительство ФФИ в части, делегированной Президентом ФФИ.

12.2.4. Непосредственное руководство Исполнительным комитетом ФФИ.

12.2.5. Утверждение штатного расписания Исполнительного комитета ФФИ.

12.2.6. Представление для утверждения Исполнительным комитетом годовой сметы доходов и расходов.

12.2.7. Составление проекта письменного отчета о деятельности ФФИ и представление на рассмотрение Президиума.

12.2.8. Контроль исполнения бюджета ФФИ.

12.2.9. Организация мероприятий по подготовке заседаний органов управления ФФИ.
12.2.10. Контролирует работу постоянных комитетов ФФИ и в тесном сотрудничестве с ними разрабатывает годовой план-календарь мероприятий, их сметы и регламенты.

12.2.11. Контролирует процесс реализации календаря, организации всех мероприятий и по их завершению предоставляет соответствующие отчеты.

12.2.12. Ведет самостоятельно и через соответствующие комитеты всю текущую работу ФФИ.

СТАТЬЯ 13. Постоянные комитеты

13.1. Постоянные комитеты ФФИ являются рабочими органами ФФИ, выполняющие решения Конференции, Президиума и Исполнительного комитета, ведут работу под руководством Исполнительного комитета и Исполнительного директора.

13.2. Постоянные комитеты действуют в соответствии с утвержденными Положениями.
13.3.Постоянные комитеты сотрудничают с соответствующими комитетами ФФОО в пределах своей компетенции.

13.4. Постоянными комитетами ФФИ являются:

б) Комитет футбола;

в) Комитет детско-юношеского футбола;

г) Комитет футзала;

д) Комитет пляжного футбола;

е) Комитет ветеранского футбола;

ж) Комитет сборных команд города;

з) Судейский комитет;

и) Контрольно дисциплинарный комитет;

й) Комитет миди-футбола.

13.5. Количественный состав, члены и заместитель определяются Председателем комитета и утверждаются Президиумом ФФИ.

13.6. Работу постоянного комитета возглавляет Председатель. В случаях отсутствия председателя комитета его функции выполняет заместитель.

СТАТЬЯ 14. Дисциплинарные органы

14.1. Дисциплинарным органом ФФИ является Контрольно-дисциплинарный комитет (далее по тексту - КДК).

14.2. Контроль за выполнением решений и соблюдением требований руководящих органов ФФИ и ее должностных лиц, членами, лицами, дисциплинарно подчиненными членам ФФИ, осуществляется КДК, который избирается сроком на четыре года.

14.3. В состав КДК входят три человека - Председатель и четыре члена один из которых является заместителем Председателя.

14.4. Председатель и члены КДК избираются Конференцией по предложению Президента ФФИ.

14.5. Функции КДК регулируются Кодексом, подготовленным Исполнительным комитетом, который разрабатывает полный перечень дисциплинарных санкций. Дисциплинарный кодекс утверждается Конференцией.

14.6. КДК может применять санкции к членам и органам, официальным лицам ФФИ, за любое нарушение Устава ФФИ, инструкций, правил, других регламентных документов ФФИ, ФФОО, ФФУ, ФИФА, УЕФА, решений принятых органами ФФИ в пределах компетенции, не пересекающейся с другими органами ФФИ.

 

СТАТЬЯ 15. Ревизионная комиссия

15.1. Контроль над деятельностью ФФИ и ее членов осуществляется Ревизионной комиссией ФФИ, которая избирается Конференцией в составе трех человек сроком на 4 года, подотчетная последней, представляет на утверждение результаты проведенных ею проверок и составляет заключения по ежегодным отчетам и балансам.

15.2. Проверки проводятся Ревизионной комиссией:

- по поручению Конференции;

- по собственной инициативе;

- по письменному требованию не менее 1 / 3 членов ФФИ.

15.3. Ревизионная комиссия имеет право требовать от должностных лиц ФФИ и ее членов предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских и других документов, а также личных объяснений.

15.4. Ревизионная комиссия может требовать созыва внеочередной Конференции, если возникла угроза принципиальным интересам ФФИ или ее членов, или были выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц ФФИ или ее членов.

 

СТАТЬЯ 16. Собственность и хозяйственная деятельность ФФИ

16.1. Согласно действующему законодательству ФФИ может иметь в собственности средства, имущество, материальные и нематериальные активы, необходимые для обеспечения уставной деятельности. ФФИ может:

- приобретать право собственности переданное или приобретенное за средства членов ФФИ, пожертвования граждан, предприятий, учреждений и организаций, других юридических и физических лиц или государства в установленном порядке;

- приобретать имущество, за счет собственных средств, поступления от проведения спортивных мероприятий, а также членских взносов футбольных клубов (команд) на проведение спортивных мероприятий и деятельности ФФИ.

16.2. Постоянным источником формирования собственных средств являются:

16.2.1. Членские взносы.

16.2.2. Денежные взносы футбольных клубов в соответствии с Правилами соревнований, проводимых под эгидой ФФИ.

16.2.3. Благотворительная помощь.

16.2.4. Другие источники поступлений и доходов, которые не противоречат настоящему Уставу и действующему законодательству Украины.

16.3. В собственности ФФИ могут быть здания, сооружения, жилищный фонд, другое недвижимое имущество, оборудование, инвентарь, денежные средства, и любое имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности ФФИ, не изъятое из гражданского оборота, и не ограниченное в использовании.

16.4. ФФИ самостоятельно и независимо осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ей имуществом через ее высший руководящий орган управления - Конференцию или через другие органы ФФИ в пределах их полномочий.

16.5. В случае ликвидации ФФИ ее активы используются для выполнения уставных задач или на благотворительные цели, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, по решению суда направляются в доход государства.

16.6. ФФИ обязан вести оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность, зарегистрироваться в органах государственной налоговой инспекции и по итогам хозяйственной и иной коммерческой деятельности уплачивать в бюджет платежи в порядке и размерах, предусмотренных законодательством.

СТАТЬЯ 17. Отношения с другими организациями

17.1. ФФИ взаимодействует с государственными органами, общественными организациями (не являющихся ее членами), их союзами, юридическими лицами, зарубежными неправительственными организациями на основании действующего законодательства и соответствующих договоров.

17.2. ФФИ признает руководящую роль ФФОО, ФФУ, УЕФА, ФИФА в вопросах развития футбола и придерживается их регламентных документов.


СТАТЬЯ 18. Соревнования

18.1. Только ФФИ имеет полномочия организовывать или отменять любые соревнования по футболу в г.Ильичевске. Это положение не распространяется на соревнования под эгидой ФФУ и УЕФА.

18.2. Президиум может делегировать полномочия ФФИ по организации и проведению соревнований третьим лицам путем заключения соответствующих договоров.

18.3. Исполнительный комитет утверждает Регламенты, которыми определяются условия и порядок участия команд в соревнованиях, проводимых под юрисдикцией ФФИ.
18.4. Исполнительный комитет подготавливает, а Президиум утверждает календари соревнований, в г.Ильичевске, согласовывая их с календарями соревнований, проводимых ФФОО и ФФУ.

18.5. Условием допуска к соревнованиям под юрисдикцией ФФИ футбольных клубов (команд), является их обязательство выполнять положения Уставов, регламентов и решений ФФИ, принятых в соответствии с ними.

СТАТЬЯ 19. Официальные языки

20.1. Официальными языками ФФИ является украинский и русский, на которых ведутся протоколы, официальная корреспонденция и общение.

20.2. На Конференции делегаты могут выступать на украинском, русском или других языках (при условии предоставления перевода в случае необходимости).

20.3. Официальные решения Конференции, Президиума, Исполнительного комитета печатаются на украинском или русском языках.

 

СТАТЬЯ 20. Порядок рассмотрения вопросов, не предусмотренных Уставом ФФИ

21.1. При рассмотрении всех вопросов, не предусмотренных Уставом ФФИ, следует пользоваться Уставом и регламентными документами ФФОО и ФФУ при условии.

21.2. Если документы ФФОО и ФФУ этого не регламентируют вопросы, которые не предусмотрены настоящим Уставом, то данный вопрос решается Конференцией.

СТАТЬЯ 21. Прекращение деятельности ФФИ и заключительные положения

22.1.Прекращение деятельности (реорганизация или ликвидация) ФФИ осуществляется по решению ¾ делегатов Конференции или решением суда.

22.2. В случаях реорганизации, регистрация новообразованного объединения осуществляется в соответствии с законодательством.

22.3. Для решения всех вопросов, связанных с ликвидацией, Конференцией образуется ликвидационная комиссия, действующая в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Партнеры

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Для партнеров

Видеогалерея

АвторизацияСейчас 25 гостей онлайн

Счетчик посещений

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня48
mod_vvisit_counterВчера322
mod_vvisit_counterЗа неделю48
mod_vvisit_counterПршл. неделя2088
mod_vvisit_counterМесяц6034
mod_vvisit_counterПршл. месяц11869
mod_vvisit_counterВсего1013913