Календарь событий

Фотогалерея

Новости футбола

Устав

 

«Затверджено»

Позачерговою Конференцією Громадської неприбуткової організації «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ МІСТА ІЛЛІЧІВСЬКА»

«21»12.2017 р.

Протокол № 1/2017

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ МІСТА ЧОРНОМОРСЬК»

(нова редакція)

м. Чорноморськ

 

 

 

ЗМІСТ

СТАТТЯ 1. Визначення термінів

СТАТТЯ 2. Загальні положення

СТАТТЯ 3. Місія

СТАТТЯ 4. Мета

СТАТТЯ 5. Членство в ФФЧ

СТАТТЯ 6. Управління ФФЧ

СТАТТЯ 7. Конференція

СТАТТЯ 8. Президія

СТАТТЯ 9. Виконавчий комітет

СТАТТЯ 10. Президент

СТАТТЯ 11. Віце-президент

СТАТТЯ 12. Виконавчий директор

СТАТТЯ 13. Постійні комітети

СТАТТЯ 14. Дисциплінарні органи

СТАТТЯ 15. Ревізійна комісія

СТАТТЯ 16. Власність і господарська діяльність ФФЧ

СТАТТЯ 17. Відносини з іншими організаціями

СТАТТЯ 18. Змагання

СТАТТЯ 19. Офіційні мови

СТАТТЯ 20. Порядок розгляду питань, не передбачених Статутом ФФЧ

СТАТТЯ 21. Припинення діяльності ФФЧ і завершальних


СТАТТЯ 1. Визначення термінів

При тлумаченні цього Статуту використовувані в ньому терміни розуміти таким чином: ФФЧ - Громадська організація «Федерація футболу міста Чорноморськ». Футбол - це командний вид спорту, в якому метою є забити м'яч у ворота суперника ногами або іншими частинами тіла (окрім рук) більшу кількість разів, ніж команда супротивника.

Правила гри - правила футболу затверджені Міжнародною Радою футбольних асоціацій відповідно, з якими проводяться футбольні змагання.

ФІФА - Міжнародна федерація футбольних асоціацій.

УЄФА - Союз європейських футбольних асоціацій.

ФФУ - Федерація футболу України.

ФФОО - Федерація футболу Одеської області.

Почесний член ФФЧ - будь-яка фізична особа, яка має визначні заслуги у сфері розвитку футболу.

Регламентні документи - внутрішні акти ФФЧ нормативного характеру, які регламентують певні комплекси взаємопов'язаних питань окремих сфер та аспектів діяльності ФФЧ та її членів, деталізують статутному-організаційні вимоги до її органів і членам, містять процедурні, дисциплінарні та інші загальні правила, які включаються в правову основу організації та діяльності ФФЧ.

Регламентні документи ФІФА, УЄФА, ФФУ, ФФОО - терміни тлумачення відповідають попередньому визначенню.

Президія ФФЧ - орган оперативного управління ФФЧ між Конференціями ФФЧ.

Виконавчий комітет - виконавчий орган ФФЧ, який забезпечує безпосереднє функціонування федерації між Конференціями ФФЧ.

СТАТТЯ 2. Загальні положення
2.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ МІСТА ЧОРНОМОРСЬК», код ЄДРПОУ 26274404 (далі - ФФЧ) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

2.2. Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ МІСТА ЧОРНОМОРСЬК».

Скорочене найменування українською мовою – ГО  «ФФЧ».

Повне найменування російською мовою: «Федерация футбола города Черноморск».

Скорочене найменування російською мовою: «ФФЧ».

Повне найменування англійською мовою: «Football Federation of Chernomorsk»

Скорочене найменування англійською мовою: «FFCH».

2.3.  Громадська організація «Федерація футболу міста Чорноморськ» є громадською організацією зі статусом юридичної особи, створені згідно з Законами України "Про громадські об’єднання ".

2.4.  ФФЧ за юридичним статусом є місцевим об'єднанням громадян, юрисдикція якого поширюється на територію міста Чорноморська. Рішення органів ФФЧ, прийняті на виконання цілей і завдань ФФЧ в межах їх компетенції, є обов'язковими для всіх членів ФФЧ (представників членів, футболістів, тренерів, суддів і т.і.).

2.5.  ФФЧ після реєстрації є юридичною особою з усіма юридичними правоздатності, які охоплюються цим поняттям згідно з чинним законодавством України. Зокрема може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на правах власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в банках, мати печатку і штампи зі своїм найменуванням, та іншу символіку, зразки яких затверджуються Президією, і реєструються в установленому порядку.

2.6.  Правовою основою діяльності ФФЧ є Конституція України та чинне законодавство України, цей Статут, Регламентні документи і рішення загального характеру, які приймаються органами ФФЧ в межах їх статутних повноважень, які є обов'язковими для всіх членів ФФЧ.

2.7.  ФФЧ визнає мету і завдання ФФОО, ФФУ, ФІФА, УЄФА, керується у своїй діяльності, зокрема при розробці регламентних документів, документами зазначених організацій (статутами, інструкціями, рішеннями, печаткою, штампами та символікою і т.п.) і приймає на себе зобов'язання дотримуватися обов'язків передбачених останніми для регіональних і національних футбольних федерацій.

2.8.  Для здійснення своїх цілей і завдань, визначених чинним Статутом, згідно свого правового статусу ФФЧ користується правами в установленому чинним законодавством порядку:

2.9.  Виступати учасником цивільно-правових відносин.

2.10.   Представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах і організаціях.

2.11.   Отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

2.12.   Вносити пропозиції до органів влади і управління з приводу розвитку футболу.

2.13.   Поширювати інформацію і пропаганду своїх ідей і цілей.

2.14.   Рекомендувати в ФФОО кращих арбітрів та інспекторів ФФЧ для обслуговування змагань з футболу на території Одеської області.

2.15.   Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

2.16.   Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством для об'єднань громадян, які не заборонені законом.

2.17.   ФФЧ може набувати статусу місцевої федерації футболу, згідно з чинним законодавством України, у цьому випадку ФФЧ поряд з повноваженнями щодо своїх членів, які передбачені чинним законодавством та цим Статутом, користується також, повноваженнями з розвитку футболу делегованими центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, та виключним правом представляти футбол міста в обласних, всеукраїнських спортивних організаціях , у міжнародних спортивних змаганнях з футболу, а також правом на проведення регіональних змагань з футболу.

СТАТТЯ 3. Місія

3.1.             Здорове і активне населення, виховання підростаючого покоління в дусі чесної без компромісною гри, сприйняття колективної взаємодії на принципах взаємоповаги, відповідальності та моральності.

СТАТТЯ 4. Мета

4.1.       ФФЧ утворюється і діє з метою забезпечення розвитку футболу в місті, зростання його рівня і масовості, гідного представництва міста в обласному та всеукраїнському футбольному співтоваристві шляхом консолідації та координації зусиль громадян і організацій міста, зацікавлених у піднесенні міського футболу. Сприяння злагодженій взаємодії і співпраці, демократизація управління футболом, поширення єдиної, концептуально виваженої політики. Розвиток футболу через пропаганду здорового способу життя, систематизацію дисциплінарної практики, методології футболу, популяризації футболу і захисту інтересів членів Федерації.

4.2.       Для досягнення вищевказаної мети ФФЧ ставить перед собою наступні завдання:

4.2.1.        Брати участь у розробці та впровадженні:

- Програм розвитку футболу в місті;

-     Перспективних планів підготовки команд міста Чорноморська в обласних та національних змаганнях;

-     Принципів і основних критеріїв формування збірних команд.

4.2.2.        Сприяти ефективній діяльності членів ФФЧ з виконання статутних завдань.

4.2.3.        Забезпечувати організацію змагань і турнірів, проводити футбольні чемпіонати і першості, кубкові змагання на уповноваженою території.

4.2.4.             Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами ФФЧ.

4.2.5.        Погоджувати різноманітні підходи членів ФФЧ до проблем, що відноситься до сфери діяльності ФФЧ та її членів; по можливості запобігати виникненню конфліктів і суперечок між членами ФФЧ і забезпечувати впровадження їх спільної політики розвитку футболу.

4.2.6.        Забезпечувати дотримання всіма членами ФФЧ установчих та регламентних документів ФФЧ, Правил гри (у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФФОО. ФФУ. ФІФА, УЄфА) при проведенні футбольних матчів.

4.2.7.        Запобігати проявам негативної практики суддівства у футболі, сприяти об'єктивності, неупередженості і високому професійному рівню.

4.2.8.        Забезпечувати демократичні принципи організації та взаємодії членів ФФЧ, що виключають дискримінацію щодо членів ФФЧ  за будь-яких підстав.

4.2.9.        Налагоджувати конструктивні взаємини з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами і комерційними організаціями.

4.2.10.          Захищати інтереси членів ФФЧ в рамках, цього статуту. Надавати правову та іншу допомогу членам ФФЧ, гравцям, тренерам та іншим фахівцям футболу, проявляти турботу до ветеранів футболу.

4.2.11.          Співпрацювати з ФФОО, забезпечувати дотримання її Статуту та інших регламентних документів членами ФФЧ.

4.2.12.        Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ФФЧ.

4.2.13.        Представляти гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагород, присвоєння почесних звань.

4.2.14.          Організовувати виготовлення офіційної нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної та рекламної продукції ФФЧ.

СТАТТЯ 5. Членство в ФФЧ

5.1.       ФФЧ утворюється і діє на основі індивідуального членства.

5.2.       Членами ФФЧ можуть бути особи, які досягли 14 років, які поділяють місію, мету і Статутні завдання ФФЧ і бажають сприяти її діяльності.

5.3.       Прийом в індивідуальні члени ФФЧ здійснює Виконком ФФЧ.

5.3.1.        Заява фізичної особи про прийом в члени ФФЧ повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, адресу, місце роботи (навчання), обов'язково форму участі в спортивній діяльності, посилання на згоду дотримуватись Статуту ФФЧ, регламентних документів ФФЧ, ФФОО, ФФУ, УЄФА, ФІФА , сприяти діяльності ФФЧ і задовольняти і захищати інтереси членів.

5.3.2.        Всі індивідуальні члени Федерації умовно поділяються на групи за формами участі, а члени футбольних команд поділяються за назвами, згідно Реєстру (Додаток № 1).

5.5.          Фізична особа, яка отримали членство в ФФЧ, зобов'язані сплатити встановлені членські внески за весь поточний рік прийняття в ФФЧ у розмірі та порядку встановленому Виконавчим комітетом ФФЧ.

5.6.          Індивідуальний член ФФЧ отримує відповідне Посвідчення, форма якої затверджується Виконавчим комітетом ФФЧ.

5.7.          Вищий керівний орган ФФЧ має право присвоювати звання «Почесний член федерації футболу міста Чорноморська» будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед місцевим футболом.

5.7.1.          Кандидатури Почесних членів пропонуються Виконавчим комітетом ФФЧ.

5.7.2.         Почесний член ФФЧ автоматично стає делегатом Конференції з усіма правами і обов'язками.

5.8.          Члени ФФЧ мають право:

5.8.1.         Брати участь в управлінні ФФЧ через обрані (участю їх представників, делегатів) органи ФФЧ.

5.8.2.         Брати участь (безпосередньо або через своїх представників) в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними до складу органів ФФЧ.

5.8.3.         Отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність ФФЧ.

5.8.4.         Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФЧ та її органів.

5.8.5.          Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться ФФЧ на підставах і в порядку, регламентованому документами ФФЧ.

5.8.6.          Користуватися підтримкою ФФЧ у своїй футбольній діяльності, що відповідає статутної мети ФФЧ.

5.8.7.         Користуватися правовою та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів у сфері футболу з боку ФФЧ.

5.8.8.         Вийти зі складу ФФЧ.

5.9. Члени ФФЧ зобов'язані:

5.9.1.          Активно сприяти розвитку футболу в місті, реалізації політики ФФЧ у сфері футболу, становленню дружніх відносин між особами, організаціями, колективами міста, що діють у зазначеній сфері.

5.9.2.         Підкорятися у своїй діяльності в сфері футболу вимогам Статуту та регламентних документів ФФЧ, ФФО, ФФУ, УЄФА, ФІФА.

5.9.3.         Виконувати рішення, прийняті керівними органами ФФЧ в межах їх компетенції.

5.9.4.         Співпрацювати з ФФЧ з усіх питань, які стосуються організації змагань та футболу загалом.

5.9.5.         Своєчасно сплачувати членські внески.

5.9.6.          Дотримуватися дисциплінарні вимоги та правила, рішення спірних питань, передбачених регламентними документами ФФЧ, ФФО, ФФУ, УЄФА, ФІФА.

5.9.7.          Брати безпосередню участь у змаганнях, що проводяться ФФЧ, в порядку, визначеному регламентними документами ФФЧ згідно з рішеннями органів ФФЧ.

5.9.8.         Підтримувати авторитет ФФЧ. Не вчиняти дій які б суперечили статутним цілям ФФЧ або принижували її престижу.

5.9.9.         Членство в ФФЧ може бути припинено внаслідок:

 • Виходу з ФФЧ на основі письмової заяви.
 • Виключення з членів ФФЧ за рішенням Конференції, прийнятому в порядку і на підставах, передбаченими регламентними документами ФФЧ.
 • Смерті члена ФФЧ - фізичної особи.
 • Президент, Віце – президент чи Виконавчий директор ФФЧ не можуть бути виключені з членів ФФЧ з моменту подання письмової заяви. Членство в ФФЧ зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання, відповідно, нового Президента, Віце – президента чи Виконавчого директора ФФЧ.

5.10.        Підстави припинення членства за рішенням Конференції:

 • Невиконання своїх зобов'язань перед ФФЧ.
 • Неодноразове істотне порушення Статутів та / або положень, рішень ФІФА, УЄФА, ФФУ, ФФОО, ФФЧ прийнятих відповідно до них.
 • За будь-яке брутальний вияв неповаги до ФФЧ або до одного з членів ФФЧ (представників членів).

5.11.        Тимчасове припинення членства в ФФЧ настає:

 • Якщо член ФФЧ допустив істотне порушення Статутів та / або положень, рішень ФІФА, УЄФА, ФФУ, ФФОО, ФФЧ прийнятих відповідно до них, або мали місце випадки, які визначені в п.5.10.1. або в п.5.10.3, в період між Конференціями, Президія має право тимчасово припинити (призупинити) членство цього члена, і це рішення вступає в силу відразу після його прийняття.
 • Питання тимчасового припинення членства передається на розгляд чергової Конференції, яка приймає рішення про виключення члена, скасування або продовження тимчасового припинення його членства. Якщо Конференція не розглядає це питання, тимчасове припинення членства скасовується.

СТАТТЯ 6. Управління ФФЧ

6.1.        Управління ФФЧ здійснюється на принципах демократії, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості та підзвітності органів управління в ієрархічному порядку, дотримання виконавської дисципліни, облік регламентних документів ФФОО, ФФУ, УЄФА, ФІФА.

6.2.       ФФЧ здійснює управління через такі органи:

-      Конференція - вищий орган ФФЧ;

-      Президія - оперативний орган управління;

-      Виконавчий комітет - виконавчий орган.

СТАТТЯ 7. Конференція

7.1.       Конференція делегатів, обраних членами ФФЧ, є вищим керівним органом ФФЧ.

У Конференції беруть участь з правом голосу Президент ФФЧ, члени Президії ФФЧ, члени Виконавчого комітету ФФЧ, Почесні члени ФФЧ.
7.1.1  Кожен із колективних членів ФФЧ має право бути представленим на Конгресі двома делегатами, обраних їх колективами або уповноваженими їх внутрішніми органами. Відповідний протокол рішення о представництві у Конференції  повинен  бути представлений за 10 днів до початку  Конференції. Також правом делегувати  двох делегатів мають клуби (команди), котрі протягом останніх двох років напередодні Конференції, включно рік проведення Конференції, брали участь більш ніж половини змагань минулих під егідою ФФЧ. Команди котрі брали участь менш ніж у двох змагань протягом двох років, які передували Конференції ФФЧ – делегують одного представника.

7.1.2         Від індивідуальних членів представники делегуються наступним чином:

7.1.3.1.        Один делегат від кожних десяти індивідуальних членів федерації, певної форми участі в спортивній діяльності, у відповідності з Реєстром (Додаток № 1).

7.1.3.2.         Вибір делегатів проводиться самостійно всіма учасниками кожної з форм участі простою більшістю і підтверджується у письмовому вигляді у встановленій формі.

7.1.1.        Реєстр форм участі ведеться Виконавчим директором.

7.1.2.        Зміни або доповнення до системи Реєстру форм участі індивідуальних членів вносяться рішенням Конференції.

7.2.                   Конференція проводиться не рідше ніж раз на чотири роки. Позачергова Конференція проводиться в наступних випадках:

7.2.1.  По рішенням Президії, за яке проголосувало більше 2/3 її членів.

7.2.2.        За письмовим проханням не менше ніж 2/3 членів ФФЧ. У цьому випадку Виконавчий комітет скликає позачергову Конференцію протягом одного місяця з моменту отримання відповідної кількості заяв.

7.2.3.        На вимогу Голови Ревізійної комісії.

7.2.4.        Не менш як одна десята частина членів ФФЧ мають право ініціювати перед Президією скликання Конференції. Якщо вимога членів ФФЧ про скликання Конференції не виконана, ці члени мають право самі скликати Конференцію

7.3.             Інформація про чергову Конференції оголошується через місцеві засоби масової інформації та Інтернет сайт ФФЧ у письмовій формі не менш ніж за два місяці до дати його скликання. Офіційне запрошення на будь-яку Конференцію направляється всім делегатам Конференції не пізніше двох тижнів до дати, на яку призначено засідання, разом з порядком денним. Відповідальним за організацію цього процесу є Виконавчий комітет на чолі з Виконавчим директором.

7.3.1.        Не пізніше, ніж за три тижні до дати проведення чергової Конференції члени ФФЧ направляють Президії ФФЧ витяг або протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно певними Статутом нормами представництва на Конференції та висунуті кандидатури на обрання Президента ФФЧ, інші виборні посади до органів ФФЧ, якщо такі висуваються.

7.3.2.        Всі пропозиції і питання, які плануються до розгляду Конференції обов'язково, направляються до Президії ФФЧ не пізніше, ніж за три тижні до Конференції. Конференцією розглядаються лише ті пропозиції і питання, надіслані своєчасно і включені до порядку денного Конференції на засіданні Президії за два тижні до дати проведення конференції.

7.3.3.        Конференція в надзвичайних випадках може розглянути питання, надані після встановленої дати.

7.4.       Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

7.4.1.        Порядок проведення Конференції регламентується Регламентом роботи Конференції ФФЧ. (Додаток № 2).

7.5.       До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності ФФЧ.

7.6.       До виключної компетенції Конференції належить:

7.6.1.        Визначення основних напрямків діяльності ФФЧ.

7.6.2.        Затвердження Статуту ФФЧ і внесення до нього змін.

7.6.3.        Вибори Президента на чотирирічний термін.

7.6.4.        Вибори віце-президентів за поданням кандидатур Президентом ФФЧ на чотирирічний період.

7.6.5.         Обрання голів усіх комітетів, за поданням Президента ФФЧ, на чотирирічний період.

7.6.6.         Затвердження Дисциплінарного кодексу.

7.6.7.         Вибори Ревізійної комісії і повного складу Дисциплінарного комітету.

7.6.8.         Заслуховування звітів Ревізійної комісії та Президії про фінансово-господарської діяльності ФФЧ.

7.6.9.         Присвоєння звання «Почесний член Федерації футболу міста Чорноморська».

7.6.10.         Припинення діяльності або реорганізації ФФЧ.

7.6.11.         Реалізації права власності на майно.

7.6.12.         Обрання осіб для перевірки повноважень делегатів.

7.6.13.         Обрання осіб, які будуть підраховувати голоси.

7.6.14.             Обрання трьох делегатів для ведення і перевірки протоколу Конференції.

7.6.15.             Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

7.6.16.             Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.6.17.             Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

7.7.        За рішенням простої більшості делегатів Конференції, голосування при проведенні виборів, може бути як таємним, так і відкритим.

7.8.        Рішення Конференції приймаються простою більшістю від числа присутніх делегатів.

7.9.        Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

7.10.     Для обрання Президента ФФЧ необхідна проста більшість голосів зареєстрованих делегатів Конференції, що мають право голосу. У разі якщо на пост балотується більше двох кандидатів, то голосування проводиться в кілька турів. При цьому вступає в силу правило, що кандидат, який отримав найменшу кількість голосів, вибуває із претендентів на посаду Президента після кожного туру голосування, поки не залишиться двоє кандидатів, по яких проводиться остаточне голосування.

7.11.        Робота Конференції фіксується в протоколах засідань.

7.10.1.             Протокол надсилається для перевірки трьом спеціально призначеним Конференцією делегатів. Якщо до протоколу є зауваження, то вони викладаються в письмовому вигляді, як додаток до протоколу. Після перевірки протокол направляється до Виконавчого комітету.

7.12.        Рішення, прийняті на Конференції, набувають чинності з дня завершення Конференції.

7.11.1.          Конференція може прийняти рішення про те, що ті чи інші рішення набувають чинності, починаючи з конкретної дати. У таких випадках реалізація рішень починається з певною Конференцією дати.

7.11.2.          Звітування керівних органів Організації перед її членами.

7.11.3.          На засіданні Конференції Президент та усі керівні органи Організації звітують про свою діяльність перед членами організації.

СТАТТЯ 8. Президія

8.1.                  Президія - це оперативний орган управління, який діє в період між конференціями.

8.2.        Кількісний склад Президії зміняться Конференцією.

8.3.        До складу Президії входить Президент та Віце-президенти.

8.4.        Засідання Президії проводиться не рідше одного разу на рік.

8.4.1.3а письмовим проханням більш 2/3 членів Президії, Президент ФФЧ скликає позачергове засідання Президії.

8.4.2.         Засідання Президії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Президії.

8.4.3.         Рішення Президії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні Президії членів.

8.5.        До компетенції Президії входять наступні питання:

8.5.1.         Виконання рішень прийнятих Конференцією.

8.5.2.         Розробка і впровадження пропозицій, щодо реалізації цілей і рішення задач ФФЧ.

8.5.3.         Накладення дисциплінарних санкцій.

8.5.4.         Скликає чергові і позачергові Конференції.

8.5.5.         Контролює роботу Виконавчого комітету і кожного комітету окремо, стверджує звіти та плани роботи Голів комітетів.

8.5.6.         Вносить зміна кількісного складу Виконавчого комітету.

8.5.7.         Проводить ротацію (зміни) членів Виконавчого комітету у разі фізичної неможливості або відмови (письмової), або при бездіяльності в роботі в складі Виконавчого комітету ФФЧ.

8.5.8.         Розгляд та затвердження річних та поточних фінансових планів та бюджету ФФЧ за поданням Виконавчого директора.

8.5.9.         Затвердження перспективних планів розвитку футболу в м. Чорноморськ.

8.5.10.         Розробка і контроль над реалізацією маркетингової політики ФФЧ.

8.5.11.         Стверджує розміри і систему збору вступних та членських внесків усіх членів ФФЧ, за пропозицією Виконавчого комітету.

8.5.12.         Прийом (тимчасове виключення) членів ФФЧ в період між Конференціями.

8.5.13.         Зовнішні відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими установами і організаціями незалежно від форми власності.

8.5.14.         Затвердження ескізів печаток і штампів, символіки.

8.6.        Рішення, прийняті Президією набувають чинності і є обов'язковими для ФФЧ та и структурних підрозділів, будь-яких членів ФФЧ у строки, встановлені Президією.

8.7.        Усі рішення прийняті в межах компетенції Президії затверджуються і підписуються Президентом.

СТАТТЯ 9. Виконавчий комітет

9.1.        Виконавчий комітет утворюється строком на 4 роки у складі:

-      Виконавчий директор;

-      Голови комітетів.

9.2.        Виконавчий комітет має право приймати рішення з усіх питань, що не відносяться до виключної компетенції Конференції та Президії. Зокрема, Виконавчий комітет вирішує наступні питання:

9.2.1.         Виконання рішень Конференції та Президії.

9.2.2.         Поточне ведення справ ФФЧ.

9.2.3.         Розробка Дисциплінарного кодексу, переліку дисциплінарних стягнень.

9.2.4.         Вирішення питань нагородження членів ФФЧ.

9.2.5.         Затвердження регламентів змагань під егідою ФФЧ.

9.2.6.         Підготовка та подання письмового звіту про діяльність кожного комітету ФФЧ на розгляд та затвердження Президії і Конференції.

9.2.7.         Формування, обгрунтування розмірів і системи збору, членських внесків усіх членів ФФЧ, які вступають в силу після затвердження Президією.

9.2.8.         Підготовка проекту бюджету ФФЧ.

9.3.        Виконавчий комітет збирається не рідше одного разу на квартал.

9.3.1.         Виконавчий Директор зобов'язаний скликати позачергове засідання на вимогу 2/3 членів Виконавчого комітету, на вимогу Президії або Ревізійної комісії.

9.3.2.         Виконавчий комітет правомочний приймати рішення, якщо на ньому присутні не менше половини його членів.

9.3.3.         Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Виконкому.

9.3.4.         Виконавчий директор має два голоси на засіданнях Виконкому, у разі рівноваги голосів членів присутніх на цьому засіданні.

9.3.5.         Виконавчий комітет визначає місце, строки проведення, порядок денний наступної Конференції, а також обрання делегатів на виконавчий комітет ФФОО і надає на затвердження Президії.

9.4.              Усі рішення прийняті в межах компетенції Виконавчого комітету затверджуються і підписуються Виконавчим директором.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, розглядаються Виконавчим комітетом. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

СТАТТЯ 10. Президент

10.1.        Президент очолює роботу ФФЧ, та обирається на строк 4 роки.

10.2.        Президентом може бути обраний будь-яка людина з членів делегатів Конференції.

10.3.         Кандидатура на обрання Президента ФФЧ пропонується будь-яким членом ФФЧ і направляється Виконавчому комітету за три тижні до часу відкриття Конференції.

10.3.1.         Прізвища всіх кандидатів у Президенти обов'язково афішуються на офіційному сайті ФФЧ не пізніше, ніж за тиждень до початку Конференції.

10.4.          Президент ФФЧ має сукупність невід'ємних прав і обов'язків, а саме:

10.4.1.         Особисто керує діяльністю ФФЧ, забезпечує незалежність ФФЧ, права її членів, є гарантом дотримання законодавства та Статуту ФФЧ.

10.4.2.          Президент без довіреності представляє ФФЧ перед ФФОО, ФФУ, державними і муніципальними органами, установами, всіма третіми особами, має право підпису фінансових та інших документів ФФЧ, укладає від імені ФФЧ угоди, контракти, видає доручення, відкриває поточні та вкладні рахунки в кредитних установах, видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, інструкції та інші обов'язкові для підпорядкованих йому органів документи.

10.4.3.         Пропонує Конференції кандидатури Віце-президентів та Голів комітетів.

10.4.4.         Має виключне право призначати і знімати Виконавчого директора ФФЧ.

10.4.5.         Керує роботою та головує на засіданнях Президії.

10.4.6.         Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ФФЧ.

10.4.7.        Розподіляє обов'язки між віце-президентами і всіма співробітниками ФФЧ.

10.4.8.         Направляє представників ФФЧ для участі в Конгресах, Конференціях ФФОО.

10.5.          При відсутності Президента його повноваження та обов'язки покладаються на одного з віце-президентів, призначеного Президентом.

СТАТТЯ 11. Віце-президент

11.1.        Віце-президентом може бути обраний будь-яка людина з членів ФФЧ.

11.2.        Віце-президент обирається Конференцією строком на чотири роки.

11.3.        Віце-президент підпорядковується Президенту і Конференції.

11.4.        Віце-президенти беруть участь в управлінні ФФЧ згідно з розподілом обов'язків між ними, затвердженими Президією ФФЧ, і керуються дорученнями Президента.

СТАТТЯ 12. Виконавчий директор

12.1.        Виконавчий директор призначається Президентом ФФЧ на 4 роки.

12.2.        До компетенції Виконавчого директора належить:

12.2.1.         Виконання рішень прийнятих Конференцією, Президією та Виконавчим комітетом.

12.2.2.          Забезпечення інформативною зв'язку між ФФЧ і його членами та іншими організаціями.

12.2.3.         Представництво ФФЧ в частині, делегованої Президентом ФФЧ.

12.2.4.         Безпосереднє керівництво Виконавчим комітетом ФФЧ.

12.2.5.         Затвердження штатного розкладу Виконавчого комітету ФФЧ.

12.2.6.         Вистава для затвердження Виконавчим комітетом річного кошторису доходів і витрат.

12.2.7.         Складання проекту письмового звіту про діяльність ФФЧ та подання на розгляд Президії.

12.2.8.         Контроль виконання бюджету ФФЧ.

12.2.9.         Організація заходів з підготовки засідань органів управління ФФЧ.

12.2.10.           Контролює роботу постійних комітетів ФФЧ і в тісній співпраці з ними розробляє річний план-календар заходів, їх кошториси та регламенти.

12.2.11.           Контролює процес реалізації календаря, організації всіх заходів і по їх завершенню надає відповідні звіти.

12.2.12.          Веде самостійно і через відповідні комітети всю поточну роботу ФФЧ.

СТАТТЯ 13. Постійні комітети

13.1.         Постійні комітети ФФЧ є робочими органами ФФЧ, які виконують рішення Конференції, Президії та Виконавчого комітету, ведуть роботу під керівництвом Виконавчого комітету та Виконавчого директора.

13.2.        Постійні комітети діють відповідно до затверджених Положень.

13.3.        Постоянние комітети співпрацюють з відповідними комітетами ФФОО в межах своєї компетенції.

13.4.        Постійними комітетами ФФЧ є:

 • Комітет футболу;
 • Комітет дитячо-юнацького футболу;
 • Комітет футзалу;
 • Комітет пляжного футболу;
 • Комітет ветеранського футболу;
 • Комітет збірних команд міста;
 • Суддівський комітет;
 • Контрольно дисциплінарний комітет.

13.5.        Кількісний склад, члени та заступник визначаються Головою комітету і затверджуються Президією ФФЧ.

13.6.        Роботу постійного комітету очолює Голова. У випадках відсутності голови комітету його функції виконує заступник.

СТАТТЯ 14. Дисциплінарні органи

14.1.         Дисциплінарним органом ФФЧ є Контрольно-дисциплінарний комітет (далі по тексту -КДК).

14.2.        Контроль за виконанням рішень і дотриманням вимог керівних органів ФФЧ та її посадових осіб, членами, особами, дисциплінарно підлеглими членам ФФЧ, здійснюється КДК, який обирається строком на чотири роки.

14.3.         До складу КДК входять три особи - Голова та два члени один з яких є заступником Г олови.

14.4.        Голова та члени КДК обираються Конференцією за пропозицією Президента ФФЧ.

14.5.         Функції КДК регулюються Кодексом, підготовленим Виконавчим комітетом, який розробляє повний перелік дисциплінарних санкцій. Дисциплінарний кодекс затверджується Конференцією.

14.6.         КДК може застосовувати санкції до членів і органам, офіційним особам ФФЧ, за будь-яке порушення Статуту ФФЧ, інструкцій, правил, інших регламентних документів ФФЧ, ФФОО, ФФУ, ФІФА, УЄФА, рішень прийнятих органами ФФЧ в межах компетенції, не пересічної з іншими органами ФФЧ.

СТАТТЯ 15. Ревізійна комісія

15.1.         Контроль над діяльністю ФФЧ та її членів здійснюється Ревізійною комісією ФФЧ, яка обирається Конференцією у складі трьох осіб терміном на 4 роки, підзвітна останньої, подає на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах.

15.2.        Перевірки проводяться Ревізійною комісією:

-       За дорученням Конференції;

-       За власною ініціативою;

-       На письмову вимогу не менше 1/3 членів ФФЧ.

15.3.         Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФФЧ та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

15.4.         Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам ФФЧ або її членів, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб ФФЧ або її членів.

СТАТТЯ 16. Власність ФФЧ

16.1.       Згідно з чинним законодавством ФФЧ може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності. ФФЧ може:

-     Набувати право власності передане або придбане за кошти членів ФФЧ, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб або держави в установленому порядку;

-     Набувати майно, за рахунок власних коштів, надходження від проведення спортивних заходів, а також членських внесків футбольних клубів (команд) на проведення спортивних заходів та діяльності ФФЧ.

16.2.       Постійним джерелом формування власних коштів є:

16.2.1.       Членські внески.

16.2.2.        Грошові внески футбольних клубів у відповідності до правил змагань, що проводяться під егідою ФФЧ.

16.2.3.       Благодійна допомога.

16.2.4.        Інші джерела надходжень і доходів, які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України.

16.3.       У власності ФФЧ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, і будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФФЧ, не вилучене з цивільного обороту, і не обмежене у використанні.

16.4.             ФФЧ самостійно і незалежно здійснює права володіння, користування і розпорядження належним їй майном через її вищий керівний орган управління - Конференцію або через інші органи ФФЧ в межах їх повноважень.

16.5.       ФФЧ зобов’язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції і за підсумками господарської та іншої комерційної діяльності сплачувати до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

16.6.       Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

16.7.       Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування, видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

СТАТТЯ 17. Відносини з іншими організаціями

17.1.       ФФЧ взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями (що не є її членами), їх спілками, юридичними особами, зарубіжними неурядовими організаціями на підставі чинного законодавства та відповідних договорів.

17.2.       ФФЧ визнає керівну роль ФФОО, ФФУ, УЄФА, ФІФА в питаннях розвитку футболу і дотримується їх регламентних документів.

СТАТТЯ 18. Змагання

18.1.       ФФЧ має повноваження організовувати будь-які змагання з футболу в м. Чорноморськ.  Це положення не поширюється на змагання під егідою ФФУ і УЄФА.

18.2.       Президія може делегувати повноваження ФФЧ з організації та проведення змагань третім особам шляхом укладання відповідних договорів.

18.3.       Виконавчий комітет стверджує Регламенти, якими визначаються умови та порядок участі команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією ФФЧ.

18.4.       Виконавчий комітет готує, а Президія стверджує календарі змагань, в м. Чорноморськ, погоджуючи їх з календарями змагань, що проводяться ФФОО і ФФУ.

18.5.       Умовою допуску до змагань під юрисдикцією ФФЧ футбольних клубів (команд), є їх зобов'язання виконувати положення Статутів, регламентів та рішень ФФЧ, прийнятих відповідно до них.

СТАТТЯ 19. Офіційні мови

20.1.        Офіційними мовами ФФЧ є українська і російська, на яких ведуться протоколи, офіційна кореспонденція та спілкування.

20.2.        На Конференції делегати можуть виступати українською, російською чи іншими мовами (за умови надання перекладу у випадку необхідності).

20.3.        Офіційні рішення Конференції, Президії, Виконавчого комітету друкуються українською або російською мовами.

СТАТТЯ 20. Порядок розгляду питань, не передбачених Статутом ФФЧ

21.1.         При розгляді всіх питань, не передбачених Статутом ФФЧ, слід користуватися Статутом та регламентними документами ФФОО і ФФУ за умови.

21.2.         Якщо документи ФФОО І ФФУ цього не регламентують питання, які не передбачені цим Статутом, то дане питання вирішується Конференцією.

СТАТТЯ 21. Припинення діяльності ФФЧ та заключні положення

22.1.         Завершення діяльності (реорганізація або ліквідація) ФФЧ здійснюється за рішенням 3/4 делегатів Конференції або рішенням суду.

22.2.        У випадках реорганізації, реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у відповідності до законодавства.

22.3.         Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

22.4.         У разі припинення ФФЧ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

_________________________                                                                                                                Кобелецький Є.О.

 

 

_________________________                                                                                                                         Сауляк М.М.

 

 

Додаток № 1

Положення про порядок ведення Реєстру членів Федерації футболу м. Чорноморська

СТАТТЯ 1. Загальні положення

1.1.          Це Положення встановлює відповідно до чинного законодавства та Статуту Федерації футболу м. Чорноморська (далі - Статутом ФФЧ) порядок ведення обліку членів ФФЧ.

1.2.        Реєстр членів ФФЧ (далі - Реєстр), містить відомості про індивідуальні членах ФФЧ і розділення їх залежно від форми участі у футбольному житті міста Чорноморська.

СТАТТЯ 2. Порядок ведення обліку членів ФФЧ

2.1.        Виконавчий комітет ФФЧ веде облік членів ФФЧ.

2.2.        Реєстр ведеться на паперовому та електронному носіях шляхом внесення до Реєстру реєстрових записів. При невідповідності записів на паперовому носії записів на електронному носії пріоритет мають записи на паперовому носії. Реєстр на паперовому носії завіряється підписом Виконавчого директора ФФЧ.

2.3.        Дані Реєстру розміщуються на сайті ФФЧ.

СТАТТЯ 3. Склад відомостей, що вносяться до Реєстру.

3.1.        Реєстр містить такі відомості:

3.1.1.         Індивідуальні члени:

-      Порядковий номер запису;

-      ПІБ;

-      Місце реєстрації;

-       Номери контактних телефонів;

-       Дата прийняття та номер рішення уповноваженого органу ФФЧ;

-       Ксерокопія паспорту;

-       Дата прийняття та номер рішення уповноваженого органу ФФЧ про зміну, про припинення, про відновлення, про відмову у поновленні або про припинення членства в ФФЧ;

3.2.Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та загальнодоступною.

СТАТТЯ 4. Порядок внесення відомостей

4.1.          У рішенні уповноваженого органу ФФЧ про прийняття в індивідуальні члени повинно бути вказано, до якої саме групи індивідуальних членів його відносити.

4.1.1.         Згідно з формою участі у футбольному житті міста існують наступні види груп індивідуальних членів:

-      Уболівальники - фізична особа, яка досягла 14-річного віку, який активно підтримує футбольний клуб або команду;

-      Футболісти - фізична особа, яка досягла 14-річного віку, основним видом дозвілля яких є футбол;

-      Арбітри - фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має спеціальні повноваженнями у трактуванні правил та застосування Правил Гри під час футбольного матчу;

-      Ветерани - фізична особа, яка досягла 3 5-річного віку, основним видом дозвілля яких є футбол;

4.2.        При зміні містяться в Реєстрі відомостей індивідуальний член ФФЧ зобов'язаний протягом трьох днів з дня такої зміни повідомити про це Виконавчого директора ФФЧ.

4.3.        Реєстр на паперових та електронних носіях має зберігатися й оброблятися в місцях, недоступних для сторонніх осіб, і в умовах, що забезпечують запобігання розкрадання, втрати, спотворення, підробки інформації.

4.4.        У разі виключення фізичної особи з членів ФФЧ інформація про нього, що міститься в Реєстрі, зберігається.

СТАТТЯ 5. Прикінцеві положення

5.1.       Положення набирає чинності з моменту його ухвалення Конференцією ФФЧ.

5.2.        ФФЧ несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків щодо ведення і зберігання Реєстру.

 

Затверджено Позачерговою Конференцією

«21»12.2017 р. Протокол № 1/2017

 

_________________________                                                                                                                Кобелецький Є.О.

 

 

_________________________                                                                                                                         Сауляк М.М.

 

 

Додаток № 2

Регламент роботи Конференції Федерації футболу міста Чорноморська

СТАТТЯ 1. Загальні положення

1.1.        Регламент роботи Конференції Федерації футболу міста Чорноморська (далі - Регламент ФФЧ) визначає порядок діяльності Конференції та її посадових осіб згідно чинного Статуту ФФЧ (далі - Статуту).

Зміни та доповнення до Регламенту розглядаються і приймаються Президією ФФЧ.

1.2.        Регламент встановлює порядок скликання та проведення Конференцій ФФЧ і процедуру окремих видів діяльності Конференції.

1.3.        Робота ведеться українською та російською мовами.

1.4.        Конференція проводить свою роботу в умовах гласності та відкритості.

1.5.        На Конференції можуть бути присутніми, крім делегатів, офіційно запрошені особи.

1.6.        Офіційно запрошені особи не повинні порушувати порядок і зобов'язані виконувати розпорядження Голови Конференції.

1.7.        Засідання Конференції можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет-зв’язку і з використанням аудіо-візуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій, які дозволять провести ідентифікацію члена.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Виконавчий комітет та повідомляє членів  не пізнішеніж за 5 (п’ять) днів до визначеної дати проведення засідання про обрану форму засідання.

СТАТТЯ 2. Порядок скликання, підготовки та проведення Конференції

2.1.        Порядок скликання та підготовки Конференції регламентується ст.7 Статуту ФФЧ.

2.2.        Порядок проведення Конференції.

2.2.1.         Конференцією керує Голова Конференції, яким за посадою є Президент ФФЧ. Згідно рішення Президента ФФЧ Конференцією може керувати Виконавчий Директор ФФЧ або Секретар Конференції.

2.2.2.         Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів. У разі відсутності потрібної кількості делегатів Голова Конференції оголошує Конференцію не відбулася і визначає подальший порядок роботи. За рішенням Глави Конференція переноситься на інший час.

2.2.3.         Для ведення протоколу Конференції з числа делегатів обирається Секретар.

2.2.4.         Реєстрація делегатів проводиться Виконавчим директором ФФЧ, до початку роботи Конференції.

2.2.5.         Реєстрація делегатів проводиться на підставі офіційних запрошень. Виконавчий директор, впевнившись у справжності запрошення, забирає її та видає делегату мандат.

2.2.6.         До початку роботи Конференції вибирається:

1)       Секретар Конференції;

2)        Рахункова комісія - стежить за дотриманням кворуму при голосуванні;

3)        Мандатна комісія - перевіряє повноваження делегатів членів ФФЧ;

4)             Протокольна комісія - перевіряє справжність даних внесених до протоколу Конференції.

2.2.7.         Конференція, як правило, починає свою роботу о 17:30. Президія може вибрати інший час.

2.2.8.         Доповідь з питань включених до порядку денного не повинна перевищувати 15 (п'ятнадцять) хвилин, питання до доповідача - 3 (три) хвилини, репліка пов'язана з обговоренням - 2 (дві) хвилини, відповідь доповідача - 5 (п'ять) хвилин. По одному питанню допускається не більше двох реплік і двох питань від одного делегата.

2.2.9.         Рішення про закінчення дебатів приймає Голова, за умови, що дебати тривають більше ЗО (тридцяти) хвилин. До протоколу Конференції вносяться імена делегатів, які з- за такого рішення не змогли виступити.

2.2.10.      Секретар реєструє черговість заяв делегатів.

2.2.11.      Делегати Конференції можуть прийняти рішення про позбавлення права виступу делегата на період обговорення певного питання або на весь період Конференції з-за порушення правил моралі, етики і культури поведінки. Після закінчення Конференції готує в триденний термін протокол Конференції і дає на затверджені протокольно комісії, а потім секретареві Конференції та Президенту ФФЧ.

2.2.12.          У протоколі Конференції обов'язково зазначаються;

-       Дата і місце проведення Конференції;

-       Кількість делегатів присутніх на Конференції;

-       Питання, включені до порядку денного;

-       Прізвища Голови та Секретаря Конференції;

-       Всі винесені на голосування питання і пропозиції;

-       Результати голосування та прийняті пропозиції.

СТАТТЯ 3. Повноваження посадових осіб та тимчасових комісій при проведенні Конференції

3.1.        Голова Конференції:

1)       відкриває Конференцію;

2)       оголошує порядок денний;

3)       керує роботою Конференції;

4)        дає слово для доповідей, співдоповідей, питань, реплік;

5)        ставить на голосування питання, вирішення яких належить до компетенції Конференції, оголошує результати голосування;

6)        забезпечує дотримання цього Регламенту;

7)        вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

8)        здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту та Статуту ФФЧ.

3.1.1.         Для організації нормальної роботи Конференції Голова має право:

1)        у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо роботи Конференції;

2)         зробити виступаючому зауваження у разі, коли він порушує правила етики та Регламенту, або виступає не з обговорюваного питання;

3)        позбавити слова делегата, який не реагує на попередження;

4)        виступати з будь-якого з обговорювалися питання.

3.2.        Секретар Конференції:

1)       організовує ведення необхідних документів;

2)        реєструє питання і заяви делегатів;

3)         контролює дотримання Регламенту в частині регламентованої п.2.2.6. цього Регламенту;

4)        веде протокол Конференції.

3.3.        Лічильна комісія:

1)       обирається у складі трьох осіб з числа делегатів Конференції;

2)        веде підрахунок голосів при голосуванні;

3)        оголошує результати голосування.

3.4.        Мандатна комісія:

1)       обирається у складі трьох осіб з числа делегатів Конференції;

2)         на підставі Протоколу реєстрації делегатів, який підготовлений Виконавчим директором, перевіряє повноваження делегатів;

3)        оголошує правомочність Конференції.

3.5.        Протокольна комісія:

1)      обирається у складі трьох осіб з числа делегатів Конференції;

2)       протягом трьох днів перевіряє справжність даних внесених до протоколу Конференції.

3)       у разі згоди з даними, викладеними в протоколі Конференції, підписує протокол. Протокол Конференції підписує всіма членами Протокольне комісії.

3.5.1.         Якщо члени протокольної комісії не згодні з даними, внесеними до протоколу, то всі зауваження викладаються в Зауваженнях до Протоколу Конференції. Зауваження до Протоколу Конференції є невід'ємною частиною Протоколу Конференції.

3.6.        До складу мандатної, протокольної, лічильної комісій не можуть входити:

1)       Президент ФФЧ;

2)       Члени Президії ФФЧ;

3)       Виконавчий директор ФФЧ.

СТАТТЯ 4. Прикінцеві положення

4. Всі питання процесуального характеру не врегульовані в даному Регламенті вирішуються шляхом голосування делегатів.

 

Затверджено Позачерговою Конференцією

«21»12.2017 р. Протокол № 1/2017

 

 

_________________________                                                                                                                Кобелецький Є.О.

 

 

_________________________                                                                                                                         Сауляк М.М.

 

 

 

Партнеры

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Для партнеров

Видеогалерея

АвторизацияСейчас 21 гостей онлайн

Счетчик посещений

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня265
mod_vvisit_counterВчера339
mod_vvisit_counterЗа неделю265
mod_vvisit_counterПршл. неделя2020
mod_vvisit_counterМесяц5035
mod_vvisit_counterПршл. месяц8892
mod_vvisit_counterВсего1064417